Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

Физика


«ФИЗИКА» кафедрасынын ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨCҮ

«Физика» кафедрасы 1954-жылы Фрунзе политехникалык институтунун түзүлүшү менен бир мезгилде түзүлгөн жана университеттеги эң эски кафедралардын бири болуп саналат.

Кафедра КМТУнун бардык багыттары боюнча бакалаврларды даярдайт жана КМТУнун бардык факультеттеринде (ЭФ, ФИТ, ФТМ, ТФ), ошондой эле КМТИ, ИСО, ИЭТ, Политехникалык колледжде күндүзгү жана дистанттык окуу формасында сабактарды өткөрөт.

«Физика» кафедрасы 1-курстун студенттерин даярдайт. Кафедрада 4 дисциплин бар: «Физика I», «Физика II», «Физика», «КСЭ». Бардык сабактар ​​боюнча кафедранын кызматкерлери лекцияларды, практикалык сабактарды жана лабораториялык иштерди алып барышат. Кафедрада квалификациялуу профессордук-окутуучулук курам бар, алардын ичинен 6 кызматкер: 2 илимдин доктору, 2 илимдин кандидаты, 2 илимдин кандидаты.

Кафедранын негизги милдети студенттерге сапаттуу билим берүү, профессордук-окутуучулар курамынын квалификациясын жогорулатуу жана УВС, кафедранын материалдык базасын жакшыртуу жана сактоо жана методикалык жактан камсыз кылуу болуп саналат. Кафедра студенттердин билим сапатын жогорулатууга өзгөчө көңүл бурат. Кафедра окуу процессин өркүндөтүүгө арналган илимий-методикалык мамлекеттик бюджеттин темасын иштеп чыгууда. Жалпы физиканын бүткүл курсу боюнча иштер жүрүп жатат, ал теориялык материалды гана эмес, теориялык материалды өздөштүрүүсүн текшерүү жана лабораториялык семинарга даярдануу үчүн типтүү тапшырмаларды жана суроолорду камтыйт.

Кафедрада окуу-методикалык семинар иштейт, анда мугалимдердин методикалык иштеп чыгуулары талкууланат. Кафедранын окутуучулары окуу процессин усулдук камсыздоо үчүн жыл сайын окуу-усулдук колдонмолорду, лабораториялык иштерди аткарууга, өз алдынча иштөөгө, маселелерди чыгарууга кыргыз жана орус тилдеринде методикалык сунуштарды пландаштырып, басып чыгарышат. Виртуалдык лабораториялык иштер түзүлдү, стенддер жаңыртылды. Кафедрада 6 окуу лабораториясы, компьютердик класс бар.