Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

История кафедры. Рейтинг кафедр


Кыргыз тили кафедрасынын эмгек ардагерлери (копия 1)

Карабаев Алмаз Карабаевич  1961-жылы Ташкенттеги чет тилдер институтун  бүтүргөн. 1962-жылдан 1980-жылга чейин Ош областынын Баткен районунун мектептеринде иштеген. 1981-1989-жылдары     КР Билим берүү министрлигинде улук инспекторлук кызматты аткарган. 1989-жылдан бери И.Раззаков атындагы КМТУнун Кыргыз тили кафедрасында улук окутуучу болуп иштеп келе жатат.  

Алган сыйлыктары:

1.Билим коомунун Ардак грамотасы (1986ж.)

2. КР ББ ж-а ИМдин Ардак грамотасы, (1987-ж.)

3. Б.Сарногоевдин 80 жылдыгына карата “Эне-тилим, эне-сүтүм” конкурсунда грамота (1987-ж.)

4. КР ББ ж-а ИМдин “Билим Берүүсүнүн отличниги”(1988ж.)

5. КМТУнун 60 жылдык төш белгиси (2014-ж.)

6. КМТУнун  Ардак грамотасы (2016-ж).

2. Дуйшенкулова Динара Шейшеновна Тамбов областындагы Мичурин атындагы мамлекеттик педагогикалык институтун 1976 -жылы  “ жакшы” жана  “эң жакшы” деген баалар менен аяктаган. И. Раззаков атындагы  КМТУда 1979-жылдан бери эмгектенет. 1996-1999-жылдары фундаменталдык илимдер факультетинде декандын тарбиялык иштер боюнча орун басары болуп иштеген, 2000-2003-жылдары ректордун студенттер менен иштөө боюнча жардамчысы болгон. ЖОЖдо иштеген мезгилинде анын 53 усулдук иштелмелери жана 35 илимий эмгеги жарык көрдү.

Кыргыз тили боюнча практикалык сабактарды чыгармачылык менен өткөрөт жана дайыма аны өркүндөтүүгө аракет кылат. Ал иштеп чыккан кыргыз тили боюнча окуу-усулдук комплекси 3-даражадагы дипломго татыктуу болгон (2011-ж.), ал эми  АО жана КЖИнин билим берүү порталындагы “Окуу процессинде колдонулуучу окутуунун инновациалык технологиялары” бөлүгүндө анын “Кыргыз тилинин электрондук практикумдагы стандарттык лексикалык минимумдары” деген окуу куралы киргизилген (2012-ж.). 2015-2016-окуу жылында кыргыз тилинде чыккан эмгектер боюнча сынактын “Кыргыз тилин окутуу жана адистик дисциплинарды кыргызча окутуу боюнча мыкты усулдук көрсөтмөлөр” номинация боюнча “Кыргыз тилинин практикалык курсу” аттуу усулдук көрсөтмөсү биринчи даражадагы дипломго татыктуу болгон.

Д.Ш. Дуйшенкулованын жетекчилиги менен 2003-жылы АКШнын элчилиги тарабынан өткөрүлгөн “Академиялык чынчылдык” студенттик долбоорунун баш байгесин КМТУнун студенттери алган.

КРнын Президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын “Ардак грамотасы” менен сыйланган, “КРнын билим берүүсүнүн отличниги” болуп саланат.     

Алган сыйлыктары:

1. КМТУнун  Ардак  Грамотасы 

2. КРнын Билим берүү, илим ж-а маданият министрлигинин  Ардак  Грамотасы ( 2004)

3. КРнын Билим берүү ж-а илим министрлигинин “Билим берүүнүн отличниги” (2010)

4. КРнын Президентине караштуу Мамлекттик тил боюнча улуттук комиссиянын “Ардак    Грамотасы”  (2003-ж.)

Исираилова Акдана Маматалиевна Маяковский атындагы КЖПИни 1980-ж бүтүргөн. И. Раззаков атындагы  КМТУда 1980 -жылдан бери эмгектенет.2014-жылы Техникалык окуу жайларынын полиэтникалык топторунда студенттерди кыргызча сүйлошүү этикетине үйрөтүүнүн илимий методикалык негиздери деген темада педагогикалык илимдин кандидаттыгы үчүн илимий эмгегин коргогон.25 окуу куралы 22 макаласы жарык көргөн. Сүйлөшүү этикети жана кыргыз тили деген окуу куралдары министерствонун грифи менен чыккан

Алган сыйлыктары:

1. КМТУнун  Ардак  Грамотасы   (2000ж.,2004ж)

2. КРнын Билим берүү, илим ж-а маданият министрлигинин  Ардак  Грамотасы (1999ж)

3. КРнын Билим берүү ж-а илим министрлигинин “Билим берүүнүн отличниги” (2015ж)

4. КРнын Президентине караштуу Мамлекттик тил боюнча улуттук комиссиянын  “Ардак    Грамотасы”  (2003-ж.)

5.Технологиялык факультеттин грамотасы (2016)

История кафедры

 

Кафедра Кыргызского языка

 

 

В то время на кафедре работало 8 преподавателей (2  преподавателя – русского, 2 – немецкого и 4 – английского языков).

В 1964 году в связи со структурными изменениями кафедра была переименована в кафедру русского языка.

В 1989 году в связи с принятием закона о статусе государственного языка была организована кафедра «Кыргыз тили».

В 2000 году кафедры «Кыргыз тили» и «Русский язык» объединились и стали кафедрой «Кыргызский и русский языки».

На различных этапах развития кафедру возглавляли к.п.н., доценты Молдогазиев Т.Н., Бостонова П.З., к.ф.н., доцент Абдыракунов Т.А., старший преподаватель Исмаилов А.Ү. С,  к.ф.н., доцент Айтбаева Н.Б.

В 2006 году в связи с структурными изменениями кафедра была разделены на две кафедры: кафедра “Государственного языка” и кафедра “Русского языка”. Кафедру “Государственного языка”  до сентября  2012 года  возглавляла к.ф.н., доцент Айтбаева Н.Б.

В 2012 году кафедра вновь была переименована кафедра “Кыргызского языка” и с сентября месяца 2012 года по настоящей времени и.о.доцента КГТУ Исмаилов А.У.  испольняет обязанности зав.кафедрой.

Сегодня на кафедре работают 10 преподавателей, в их числе 1 к.ф.н., 3 доцент, 7 старших преподавателей, 1 преподавателя.

Кафедра осуществляет преподавание дисциплины «Практический курс кыргызского языка» для студентов технических направлений и специальностей КГТУ им. И.Раззакова.

Основной целью курса является формирование и развитие речевых навыков и умений, необходимых для коммуникативной компетенции в различных сферах деятельности обучаемых – учебно-научной, общественно-политической, разговорно-бытовой, административно-правовой, социально-культурной, учебно-профессиональной.

Научно-исследовательскую работу кафедра ведет по теме «Методические приемы оптимизации обучения кыргызскому языку как неродному в неязыковом вузе». Результаты НИР используются в учебном процессе.

Над кандидатской диссертацией сегодня работают 5 преподавателей.

Преподаватели кафедры ежегодно публикуют научные труды в рецензируемых научных изданиях Кыргызской республики. С 2007 – 2012  учебные годы было издано более 30 научных публикаций. 

На кафедре большое внимание уделяется повышению квалификации преподавателей. За последний 5 лет все члены кафедры обучались разные курсы повышения квалификации и получили соответствующие сертификаты.

 Преподаватели кафедры большое внимание уделяют вовлечению студентов в научно-исследовательскую работу по проблемам становления научного стиля кыргызского языка и кыргызской технической терминологии. Под их руководством за 5 лет студентами подготовлено более 50 докладов, из которых 15 опубликованы.

Большая работа проводится преподавателями кафедры по пропаганде в молодежной среде ценностей мировой и национальной культур и внедрению государственного языка. Ежегодно проводятся ставшие уже традиционными конкурсы на знание кыргызского языка среди русскоязычных студентов, вечера «Кыргызстан – эл   достугу», конкурсы «Кыргыз ырларын ырдайлы», встречи с поэтами, кинорежиссерами, знаменитыми личностями Кыргызстана.

 

 

 

 

История  кафедры кыргызского языка в лицах.

 

 

 

Состав кафедры

 1. Исмаилов А.У. и.о., доцента КГТУ, и.о.зав.кафедрой
 2. Айтбаева Н.Б. к.ф.н., доцент 
 3. Дуйшенкулова Д.Ш. и.о.доцента КГТУ
 4. Карабаев А.К. ст.преп
 5. Исираилова А.М. к.п.н.,доцент
 6. Саякбаева А.Б. ст.преп.
 7. Нуралиева С.С. ст.преп.
 8. Осмон кызы Нургуль ст.преп.
 9. Рысбекова Д.А. ст.преп.
 10. Баялиева Д. Доцент
 11. Асанбекова Ч.М. ст. преп.
 12. Асанова Н.Т. преп.
 13. Шаршенова Ы.А. преп
 14. Бекиш кызы Нургул  преп.
 15. Мусаева Б.И. преп.
 16. Мусаева Б.И.  ст. лаборант