Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Научно-исследовательская работа


Кафедранын илимий иштери

Кафедранын илимий-изилдөөчүлүк иштери Кыргыз тилин бөтөн тил катары окутуунун мазмуну, структурасы жана ыкмалары” деген жалпы тема боюнча жүргүзүлөт. Анын жыйынтыктары КМТУнун окуу процессинде пайдаланылат.

Кафедранын окутуучулары жыл сайын өздөрүнүн илимий баяндамаларын, илимий эмгектерин Кыргыз Республикасынын белгилүү болгон илимий басылмаларына жарыялап турат жана кыргыз тилин мамлекеттик тил катары окутууга арналган республикалык ар кандай илимий-практикалык конференцияларга, семинарларга, тегерек жыйындарга баяндамалары менен катышып турушат.

Азыркы учурда куафедранын 5 мүчөсү кандидаттык илимий даража үчүн диссертациялык иштерин жазып жатышат.

Студенттердин илимий-изилдөө иштерине да кафедрада өзгөчө көңүл бурулган. Студенттердин кыргыз тилинде илимий жазуу стилин өнүктүрүү максатында кыргыз элинин каада-салттары, улуттук буюмдары, белгилүү инсандары, кыргыз жазуу эрежелери ж.б. темалар боюнча алардын илимий иштерине окутуучулар жетекчилик кылышат. Акыркы 5 жылда кафедра окутуучуларынын жетекчилиги менен 30дан ашык студенттердин илимий баяндамалары жарык көрдү.