Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Учебная работа


                                           

 


 

 

Мероприятия по развитию государственного языка

Иш-чаралардын аталышы

Мөөнөтү

Өткөрүү платформасы

Жооптуу

 
 1.  
 

23-сентябрь - мамлекеттик тил күнүнө арналганбир айлыгынын иш планын иштеп чыгуу жана макулдашуу

14.09.2020-ж

 

Мамлекеттик тил бөлүмү

Кыргыз тили кафедрасы

 

 
 1.  
 

“Тилим – жүрөгүмдө” аталышындагы видео сынактар акциясына катышуу

14.09.2020-14.10.2020

Социалдык тармактар

(Instagram, Facebook)

 

Кыргыз тили кафедрасынын улук окут. Шаршенова Р.А.

 
 1.  
 

“Ким барктаса өз энесин, өз тилин, барктай билет дүйнө элин көп тилин” аттуу бир айлыгынын онлайн ачылыш аземин өткөрүү

23.09.2020-ж.

1400:1500

Кичи жыйындар залы

ZOOM

Кыргыз тили кафедрасынын окутуучулары

 
 1.  
 

“Санариптештирүү процесинин алкагында билим берүү жана мамлекеттик тилди өнүктүрүү” аталышындагы илимий - тажрыйбалык конференцияга катышуу

23.09.2020-ж.

10.00-12.40

Онлайн

 

Б.Т. Төрөбеков

Жумагул кызы А.

Мамлекеттик тил бөлүмү. Кыргыз тили кафедрасынын окутуучулары

 
 1.  
 

“Элдин өмүрү анын тилинде”, “Кыргыз мамлекетин түптөгөн инсандар” аталышындагы дил баян сынагын уюштуруу

14.09.2020-18.09.2020

e-mail

 

Кыргыз тили кафедрасынын окутуучулары

 

 
 1.  
 

КМТУнун жалпы студенттеринин арасында “Сабаттуу бол!” аталышындагы жат жазуу сынагын уюштуруу (башталгыч топтогу студенттер үчүн)

21.09.2020-25.09.2020

ZOOM

proficonf.com/

Кыргыз тили кафедрасынын окутуучулары Исираилова А.М., Стамалиева А.Б.

 

 
 1.  
 

Мамлекеттик тил комиссиясы жана Кыргыз радиосу тарабынан уюштурулган “Улут болсом, тилим менен улутмун” аттуу радиовикторинага студенттерди даярдоо жана катышуу

02.10.2020

Кыргыз радиосу

Facebook

 

 
 1.  
 

Кыргыз тесттин жобосуна ылайык университеттин окутуучу-профессордук курамын кыргыз тилин билүү денгээлин аныктоо тесттине даярдоо жана уюштуруу

жыл ичинде

 

Кафедра башчысы жана окутуучулар

 
 1.  
 

Аткарылган иш-чаралардын жыйынтыгын маалымат булактарга жайгаштыруу, отчет берүү

жыл ичинде

e-mail

Социалдык тармактар

(Instagram, Facebook)

 

Кыргыз тили кафедрасынын окутуучулары

 

 


                                                          Академическая работа

 

Аткарылуучу иш-чаралар

Аткаруу мөөнөтү

Аткаруучулар

Чыгуучу документтер

1

Кафедранын окуу иштери боюнча планын иштеп чыгып, кафедранын жыйынында бекитүү

 

Сентябрь

 

Кафедра башчысы

 

Деканаттын буйругу

2

2019-2020-окуу жылы үчүн окутуучулардын жылдык окуу жүктөрүн бөлүштүрүү жана жана штаттык тизмесин бекитүү

 

Сентябрь

 

Кафедра башчысы

 

Ректораттын буйругу

3

1-курстун студенттери боюнча башталгыч, улантуучу жана тереңдетүүчү топторду  түзүү

 

Сентябрь

 Факультеттер боюнча жооптуу окутуучулар

 

Кафедранын чечими

4

Студенттерди академиялык окуу топтору боюнча каттоодон өткөрүү

 

Сентябрь

Факультеттер боюнча жооптуу окутуучулар

 

Деканаттын буйругу

5

Окутуучулардын өздүк пландарын бекитүү

Сентябрь

Кафедра башчысы

Кафедранын чечими

6

Мугалимдердин  өз ар сабактарга катышуу жана АКЖ (ЛАЗ)  графиктерин түзүү, бекитүү.

 

Сентябрь

Окуу иштери боюн-ча кафедра башчы-сынын орун басары

 

График

7

Академиялык окуу топтору боюнча студенттерди каттоодон өтүүсүн кайра тактоо

 

Октябрь

Факультеттер боюнча жооптуу окутуучулар

 

Деканаттын буйрутмасы

8

Студенттердин сабакка

катышуусун жана жетишүүсүн талдоо

 

Октябрь

Факультеттер боюнча жооптуу окутуучулар

 

Кафедранын чечими

9

Сырттан окутуу формасы боюнча окуу процессин уюштуруу

 

 Октябрь-январь

Сырттан окутуу б-а кафедранын жооп-туу окутуучулары

Окуу бөлүмүнүн буйрутмасы

 

10

1-модулдун жыйынтыгын чыгаруу

Ноябрь

 Окутуучулар

Кафедранын чечими

11

Кышкы сессияга карата текшерүү суроолорун, тесттерди түзүү, корректи-ровкалоо жана бекитүү

 

Ноябрь

Окуу иштери боюнча кафедра башчысынын орун басары

 

Усулдук семинар

12

Кышкы сессияга даярдануу

Декабрь

Кафедра башчысы

Кафедра отуруму-нун чечими

13

Кышкы сессияны уюшту-руу, жыйынтыгын аныктоо жана студенттердин жети-шүүсүн талдоо

 

Январь

Факультеттер боюнча жооптуу окутуучулар

Кафедранын отурумунун

чечими

14

1-жарым жылдык окуу жүктөрүнүн аткарылышы боюнча окутуучулардын отчетун угуу жана өздүк пландарын бекитүү

 

Январь

 

Кафедра башчысы

 

Кафедранын отурумунун чечими

15

Академиялык карыздарды жоюунун (ЛАЗ) графигин түзүү жана анын аткары-лышына көзөмөлдүк кылуу

 

Февраль

 

Кафедра башчысы

 

График

16

Жазгы семестр үчүн сту-денттерди каттоодон өткөрүү

 

Март

Факультеттер боюнча жооптуу окутуучулар

 

Деканаттын буйрутмасы

17

Окутуучулар менен сту-денттердин өз ара иштөөсү тууралуу маалымат алуу

 

Апрель

 

Окутуучулар

 

Кафедранын отурумунун чечими

18

Жазындагы аралык модулдун жыйынтыгын чыгаруу

Май

Окутуучулар

Кафедранын отурумунун чечими

19

Жыйынтыктоочу рейтинг үчүн тесттик тапшырма-ларды, текшерүү сурооло-рун түзүү жана бекитүү

 

Май

 

Окутуучулар

Кафедранын усулдук семинарынын чечими

 

20

Жазгы сессияга даярдануу

Май

Кафедра башчысы

Кафедранын оту-румунун чечими

21

Жазгы сессияны уюштуруу, жыйынтыгын аныктоо жана студенттердин жетишүүсүн талдоо

 

Май

Факультеттер боюнча жооптуу окутуучулар

 

Окуу бөлүмүнүн буйрутмасы

22

Жайкы сессия боюнча ЛАЗдын графигин түзүү жана анын аткарылышына көзөмөлдүк кылуу

 

 

Май

 

 

Кафедра башчысы

 

График

23

2019-2020-окуу жылы үчүн окуу жүктөрүнүн аткарылышы боюнча окутуучулардын отчетун угуу жана өздүк пландарын бекитүү

 

Июнь

 

Кафедра башчысы

Кафедранын отурумунун чечими

                                Методическая работа

 

Авторлордун

аты-жөнү

Усулдук эмгектердин аталышы

Усулдук эмгектердин кыскача аннотациясы

Көлө-мү

Мөөнө-тү

1.

Жумагул кызы А.,

Айтбаева Н.Б., Осмон к. Нургүл

Технологиялык багыттарда кыргыз тилин окутуу

ТФнын 1-курсунун улантуучу жана тереңдетилген топторунун студенттери үчүн усулдук колдонмо

 

6  б/т

 

Февраль

2021

 

2.

 

Рысбекова Д.А.

Технологиялык факультетинин  багыттары үчүн кыргыз тилин окутуу

Технологиялык факультеттин  улантуучу топтору үчүн усулдук колдонмо

 

5 б/т

 

март

2021

3.

Дуйшөева Ш.А., Шаршенова Ы.А.

Жогорку окуу жайларынын студенттери үчүн кыргыз тилин окутуу

Техникалык ЖОЖдордун тереңдетилген денгээлдеги студенттери үчүн усулдук колдонмо

 

6  б/т

 

май

2021

3.

Саякбаева А. Б.

Энергетика адистигинде кыргыз тилин окутуу жана кептик баарлашуу

Техникалык окуу жайлардын энергетика факультетинин улантуучу топторунун студенттери үчүн окуу куралы

 

7 б/т

Июнь

2021

4.

Исмаилов А.У.

Стамалиева А.Б.

Бектеналиева Д.К.

Кыргыз тилиндеги макал-лакаптардын англис тилиндеги эквиваленттери

 

ЖОЖдо окуган улантуучу жана тереңдетилген топтордун студенттери үчүн усулдук колдонмо

 

3  б.т.

 

Апрель

2021

5.

Стамалиева Д.К

Бектеналиева Д.К.

 

Тилдерди окутууда оюндарды колдонуу

ЖОЖдо орус жана кыргыз тилдерин окуткан мугалимдер жана практиканттар үчүн түзүлгөн

 

7  б.т.

 

Март

2021

6.

Исмаилов А.У.

 

 

Кыргыз тилинин практикалык курсу

Аспиранттар жана изденүүчүлөр үчүн кыргыз тилин окутуунун усулдук колдонмосу

 

3  б.т.

 

Май

2021

       

 

                                                                     План заседании кафедры

Каралуучу маселелер

Жооптуулар

 

1.

2.

 

 

 

 

1.

 

2.

3.

 

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

1.

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

1.

 

2.

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

1.

 

2.

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

Август

2020-2021-окуу жылына даярдыктар тууралуу

Окуу жылы үчүн кафедрасынын чогулушунун планын  бекитүү.

 

3-сентябрь

 

Кафедрада окуу жүктөрүнүн бөлүнүшүн жана окутуучулардын штаттык тизмесин бекитүү.

1-курстун студенттерди каттоодон өткөрүү.

Мамлекеттик тилдин 31 жылдыгына карата  иш-чараларды уюштуруу жана катышуу маселеси

 

11-сентябрь

Окутуунун кредит технологиясы боюнча кыргыз тилинин жумушчу программаларын адистиктер боюнча корректировкалап бекитүү.

Кафедранын иш пландарын бекитүү:

 • Кафедранын 2020-2021-жылга карата

усулдук иштеринин планы;

 • Тарбиялык иштердин планы;
 • Окуу иштеринин планы;
 • Студенттердин илим-изилдөө иштеринин планы;
 • Кафедранын илимий иштеринин планы;
 • Өздүк пландарды бекитүү.
 • Сабакка өз ара катышуунун графигин бекитүү.

23-сентябрь - Мамлекеттик тил майрамына даярдануу тууралуу

 

 

Октябрь

Жаңы иштелип чыккан усулдук көрсөтмөлөр-дү талкуулоо жана басмага сунуштоо

Студенттердин катышуусун жана жетишүүсүн анализдөө.

 

 

Ноябрь

Окуу жайлар арасында кыргыз тили боюнча олимпиадага катышуу тууралуу

 

Жазгы семестр үчүн студенттерди алдын-ала каттоодон өткөрүү

 

Усулдук көрсөтмөнү талкуулоо жана басмага сунуштоо

 

Декабрь

Рейтинг боюнча сынактын суроолорун түзүү, бекитүү жана студенттерге жеткирүү.

 

Кышкы сессияга даярдануу (1-семестр)

 

Январь

Кышкы сессиянын жыйынтыгын чыгаруу.

 

Окутуучулардын өздүк планы боюнча жарым жылдык отчетторун бекитүү.

 

Февраль

Жазгы семестр  үчүн студенттердин каттоосун кайра тактоо

 

Усулдук көрсөтмөлөрдү талкуулоо жана басмага сунуштоо

 

Өз ара сабактарга катышуу боюнча талкуу

 

Март

Жаңы жылдык  „Нооруз „  майрамына карата салтанатка даярдануу жана катышуу.

 

Студенттердин илимий-изилдөө иштери боюнча КМТУнун 63-конференциясынын

1-турун өткөрүү

 

Апрель

Аралык модулдун жыйынтыгын чыгаруу.

 

Жыйынтыктоочу рейтинг  үчүн тесттик тапшырмаларды, текшерүү үчүн суроолорду бекитүү.

Май

2-семестрде жазгы сессияны уюштуруу жана өткөрүү тууралуу

туденттердин илимий-изилдөө иштери боюнча

 

КМТУнун 63-конференциясынын жыйынтыгы

 

 

Июнь

Жайкы сессиянын жыйынтыгы.

 

Окутуучулардын өздүк планы боюнча жылдык отчетун бекитүү.

 

Кыргыз тили кафедрасынын жылдык отчетун даярдоо, талкуулоо жана деканатка, окуу бөлүмүнө тапшыруу:

 • НИР боюнча:
 • Окуу иштери боюнча:
 • Усулдук иштер боюнча:
 • Тарбиялык иштер боюнча:
 • НИРС боюнча:

 

Окуу-көмөкчү курамдын  (ОКК) жылдык отчету.

 

Жаңы окуу жылына даярдык.

 • Окуу жүктөрүн алдын-ала болжолдуу бөлүштүрүү.
 • Жаңы окуу жылына карата кафедранын иш-пландарын түзүү жана бекитүү.

 

 

Жумагул  кызы Айнура

 

Соронбаева З. К.

 

 

 

Жумагул  кызы Айнура

Факультет боюнча жооптуулар

 

Жумагул  кызы Айнура

 

 

 

Факультет боюнча жооптуулар

 

Жумагул кызы А.

 

Исмаилов А. У.

Шаршенова Р. А.

Саякбаева А. Б.

Амалканова Б. Т.

 

Исираилова А. М.

Жумагул  кызы Айнура

 

Саякбаева А.Б.

 

Шаршенова Ы.А.

 

 

 

Исмаилов А. У.

Факультеттер боюнча жооптуулар

 

 

 

 

Амалканова Б. Т.

 

 

Баардык окутуучулар

 

 

Исмаилов А. Ү.

 

 

 

Бардык

окутуучулар

 

Жумагул  кызы Айнура

 

 

Жооптуулар

 

Жумагул  кызы Айнура

 

 

 

Факультет боюнча жооптуулар

 

Исмаилов А. Ү.

 

 

Саякбаева А.Б.

 

 

 

Шаршенова Ы.А.

 

 

Амалканова Б. Т.

 

 

 

Факультет боюнча жооптуулар

 

Бардык окутуучулар

 

 

 

 

Жумагул  кызы Айнура

 

Амалканова Б. Т.

 

 

 

 

 

Факультеттер боюнча жооптуулар

 

Жумагул  кызы Айнура                                                                                                                                                            

 

Жумагул  кызы Айнура

Исираилова А. М.

Саякбаева А.Б.

Исмаилов А. Ү.

Шаршенова Ы.А.

Амалканова Б. Т.

 

Кафедранын

лаборанттары

 

 

Жумагул  кызы Айнура

 

Жумагул  кызы Айнура

 

 

Модуль дисциплины

2021-2022-окуу жылындагы күзгү жана жазгы семестр боюнча

Кыргыз тили жана адабияты предметинин модулдук дисциплинасы

Дисциплинанын коду

Б 1.1.1.

Дисциплинанын аталышы

Кыргыз тили жана адабияты

Кредиттер

8

Пландаштырылган убакыт көлөмү

Жумасына  4  академиялык саат

Дисциплинанын тармагы

Социалдык-гуманитардык

 

 

 

Дициплинанын максаты/милдеттери

Дисциплинаны окуп бүткөндөн кийин студент төмөнкүлөрдү билиши керек:

- кыргызча укканын түшүнө билүүсү жана аны кайра айтып берүүсү;

- кыргызча уккан же окуган тексттен негизги ойду бөлүп айтып берүү;

- окуганын же укканын туура которо билүүсү (орусчадан кыргызчага жана кыргызчадан орусчага); -кыргыз тилиндеги негизги фонетика-лексикалык жана грамматикалык эрежелерди туура үйрөнүүсү;

- ар кандай кырдаалда кыргыз тилинде баарлаша билүүсү;

- орфографиялык жана орфоэпиялык эрежелерди туура пайдалануу;

- адистик темадагы тексттерди, баяндамаларды туура которо билүү.

 

 

Пререквизиттер

ЖОЖ программасында кыргыз тилинен өтүлгөн темалар боюнча билими жана көндүмү, социалдык маданий катмарда, окуу процессинде маек курууну билүү, маектешкен адамга өз оюн түшүндүрүп берүү жана аны менен ой бөлүшө алуу, өз өлкөсүнүн Гимнин билүү.

Узактыгы

Эки  семестр

Окутуу формасы

Практикалык

Дисциплинанын статусу

Милдеттүү

Семестрдин аталышы

Күзгү/ жазгы

Окутуунун формасы

Билимди баалоонун модулдук-рейтингдик системасы

Узактыгы

Учурдагы жана чектик

 

 

 

 

Мазмуну

Кыргыз тилин окутуу модулдук принципте жүргүзүлүп, берилген материалдар 2 модулга, тагыраак айтканда 1 семестрге бөлүнгөн. Ар бир модуль профессионалдык окуу, коомдук саясий, социалдык маданий катмарда сүйлөө ишмердүүлүгүн ишке ашыруу максатын-да толук циклден турат. Программада берилген материалдар ар кыл багыттагы атайын сүйлөшүү темасына бөлүнгөн. Грамматикалык материалдарды окутуу тил илиминин бөлүмдөрү боюнча  төмөн-күдөй тартипте берилген: фонетика, лексика, морфология, синтак-сис. Берилген материалдар студенттердин коммуникативдик керек-төөсүн канааттандырат. Модулдар аяктаган сайын текшерүү чеги жүргүзүлүп, тесттер алынат.

 

 

 

Колдонулган адабияттар тизмеси

1.«Кыргыз тили» Кыргыз тилинин практикалык курсу боюнча улантуучу топтордун студент-тери үчүн усулдук колдонмо. 2-бөлүм. Түзүүүчүлөр: доц.Н.Б.Айтбаева.,окутууч-р: Осмон  к. Н.,Рысбекова Д.А 2. «Кыргыздын белгилүү инсанда-ры» Башт. топторго 2-курстун студенттери үчүн усулдук колдонмо. Түзүүчүлөр: ул.окутуучулар Дуйшенкулова Д.Ш  Саякба-ева А.Б, Нуралиева С.С.  3.Кыргыз тили  (Ооруканада, Дарыканада, Соода тармагында, маданий борборлордо) Түзүүчү: ул. ок. Исираилова А.М