Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Учебная работа


Модуль дисциплины

2021-2022-окуу жылындагы күзгү жана жазгы семестр боюнча

Кыргыз тили жана адабияты предметинин модулдук дисциплинасы

Дисциплинанын коду

Б 1.1.1.

Дисциплинанын аталышы

Кыргыз тили жана адабияты

Кредиттер

8

Пландаштырылган убакыт көлөмү

Жумасына  4  академиялык саат

Дисциплинанын тармагы

Социалдык-гуманитардык

 

 

 

Дициплинанын максаты/милдеттери

Дисциплинаны окуп бүткөндөн кийин студент төмөнкүлөрдү билиши керек:

- кыргызча укканын түшүнө билүүсү жана аны кайра айтып берүүсү;

- кыргызча уккан же окуган тексттен негизги ойду бөлүп айтып берүү;

- окуганын же укканын туура которо билүүсү (орусчадан кыргызчага жана кыргызчадан орусчага); -кыргыз тилиндеги негизги фонетика-лексикалык жана грамматикалык эрежелерди туура үйрөнүүсү;

- ар кандай кырдаалда кыргыз тилинде баарлаша билүүсү;

- орфографиялык жана орфоэпиялык эрежелерди туура пайдалануу;

- адистик темадагы тексттерди, баяндамаларды туура которо билүү.

 

 

Пререквизиттер

ЖОЖ программасында кыргыз тилинен өтүлгөн темалар боюнча билими жана көндүмү, социалдык маданий катмарда, окуу процессинде маек курууну билүү, маектешкен адамга өз оюн түшүндүрүп берүү жана аны менен ой бөлүшө алуу, өз өлкөсүнүн Гимнин билүү.

Узактыгы

Эки  семестр

Окутуу формасы

Практикалык

Дисциплинанын статусу

Милдеттүү

Семестрдин аталышы

Күзгү/ жазгы

Окутуунун формасы

Билимди баалоонун модулдук-рейтингдик системасы

Узактыгы

Учурдагы жана чектик

 

 

 

 

Мазмуну

Кыргыз тилин окутуу модулдук принципте жүргүзүлүп, берилген материалдар 2 модулга, тагыраак айтканда 1 семестрге бөлүнгөн. Ар бир модуль профессионалдык окуу, коомдук саясий, социалдык маданий катмарда сүйлөө ишмердүүлүгүн ишке ашыруу максатын-да толук циклден турат. Программада берилген материалдар ар кыл багыттагы атайын сүйлөшүү темасына бөлүнгөн. Грамматикалык материалдарды окутуу тил илиминин бөлүмдөрү боюнча  төмөн-күдөй тартипте берилген: фонетика, лексика, морфология, синтак-сис. Берилген материалдар студенттердин коммуникативдик керек-төөсүн канааттандырат. Модулдар аяктаган сайын текшерүү чеги жүргүзүлүп, тесттер алынат.

 

 

 

Колдонулган адабияттар тизмеси

1.«Кыргыз тили» Кыргыз тилинин практикалык курсу боюнча улантуучу топтордун студент-тери үчүн усулдук колдонмо. 2-бөлүм. Түзүүүчүлөр: доц.Н.Б.Айтбаева.,окутууч-р: Осмон  к. Н.,Рысбекова Д.А 2. «Кыргыздын белгилүү инсанда-ры» Башт. топторго 2-курстун студенттери үчүн усулдук колдонмо. Түзүүчүлөр: ул.окутуучулар Дуйшенкулова Д.Ш  Саякба-ева А.Б, Нуралиева С.С.  3.Кыргыз тили  (Ооруканада, Дарыканада, Соода тармагында, маданий борборлордо) Түзүүчү: ул. ок. Исираилова А.М