Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Ученый Совет института


Буйрук

"2020-2021 о.ж.КГТИнин окумуштуулар кеңешинин курамы жөнүндө"

ТОКТОМ

И.Раззаков атындагы КМТУнун Кыргыз - Герман Техникалык Институтунун Окумуштуулар Кеңешинин ТОКТОМУ

Протокол

И.Раззаков атындагы КМТУнун Кыргыз-Герман техникалык институтунун Окумуштуулар Кеңешинин 2020-жылдын 15 октябрь айындагы жыйынынын №2 протоколунан көчүрмө