Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Государственный язык


Кыргыз тилинде даярдалган жана Кыргыз
Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин
каржылоосу менен басмадан чыгарууга сунуштала турган окуу

китептерине коюлган талаптар:

1. Окуу куралдары окутулуп жаткан адистиктерге жана багыттарга түздөн-түз арналып, анын маңызы Мамлекеттик билим берүү стандартына шайкеш келиш керек. Бул шарт университеттеги окуу-методикалык бирикменин сунушу менен аныкталат.
2. Берилген окуу куралдары электрондук жана кагаз түрүндө болуусу шарт.
3. Окуу куралдын басылышы басманын жана эмгектерди даярдоонун белгиленген тартибине туура келиши керек.
3.1. Окуу куралы 150 барактан кем эмес, саптарынын аралыгы 1,5 жана 12 шрифт менен жазылыш керек.
4. Окуу куралын ББ ж-а ИМге тапшырууга төмөндөгү документтер тиркелет:
4.1. Окуу куралына сырттан жана университеттен тиешелүү адистер жана окумуштуулар тарабынан (илимдин доктору, профессор) бирден сын пикир болушу абзел.
4.2. Кафедранын жыйынынын, факультеттин окуу-усулдук кеңешинин жана университеттин Окумуштуулар кеңешинин чечиминин көчүрмөсү;
5. Университеттин Окумуштуулар кеңешине эмгекти кароого төмөндөгүдөй маалыматтар тиркелет:
5.1. Окуу куралдын аты;
5.2. Окуу куралдын автору (авторлору);
5.3. Аннотация;
5.4. Сын пикир берген адистердин аты-жөнү, кызматы, илимий даражасы, илимий наамы;
6. Сунушталган окуу китеби колдонулган адистик жана багыттар боюнча кафедранын бекитилген жумушчу программасынын кыргыз тилинде болушу шарт.

ӨМТ боюнча проректор Б.Т. Төрөбеков

 

 

 

 

И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин алдындагы Мамлекеттик тил бөлүмүнүн

ЖОБОСУ

 1. Жалпы жоболор 

1.1.  И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү максатында КР Өкмөтү,  КР Президенти, КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан иштелип чыккан мыйзамдарды, жарлыктарды, буйруктарды жана программаларды аткаруу  жана мамлекеттик тилди ЖОЖдо окутуу, үйрөтүү жана аны толук кандуу пайдалануу үчүн  окуу жайдын алдында  Мамлекеттик тил бөлүмүн түзүү зарылчылыгы пайда болду.

1.2. Мамлекеттик тил бөлүмү өзүнүн ишмердүүлүгүн КРнын мамлекеттик тили жөнүндөгү мыйзамына (02.04.2004-ж., №54), КРнын Президентинин “Кыргыз Республикасында мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү боюнча чаралар жөнүндө”  Жарлыгына (01.07.2013-ж., №155), КРнын  “Билим берүү жөнүндө” мыйзамына, КМТУнун Уставына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 5-апрелиндеги  №151  буйругу  менен бекитилген “Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн” улуттук программасына, “КМТУда 2015-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн”  программасына ылайык жүргүзөт.

1.3. Мамлекеттик тил бөлүмүнүн (мындан ары – бөлүм ) уюштуруучусу – И.Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети (мындан ары И.Раззаков атындагы КМТУ).

1.4.  Бөлүм уюштуруучулук укуктук түрү боюнча И.Раззаков атындагы КМТУнун түзүмдүк бөлүгү  болуп саналат.

1.5. Бөлүмдүн дареги:  Бишкек шаары, Ч.Айтматов проспектиси, № 66

1.6. Бөлүмдүн кызматкерлеринин  укугу жана милдеттери   жободо көрсөтүлгөн  атайын КРнын  мыйзам  чыгаруу талабына, КМТУнун Уставына ылайык аныкталат. 

 1. Бөлүмдүн максаты жана милдеттери

2.1. Бөлүм  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарындагы билим, илим жөнүндөгү бардык укуктардан пайдалануу менен И.Раззаков атындагы Кыргыз  мамлекеттик техникалык университетинин жобосуна жана өзүнүн жобосуна таянып иш алып барат. Бөлүм көрсөтүлгөн кызматы (окутуу, которуу, редакциялоо ж.б.) үчүн мамлекеттик жана коомдук уюмдар, башка чарба жүргүзүүчү субьектилер, жеке адамдар чегерген каражаттардын, чыгармачылык ишмердиктин, демөөрчүлүк колдоолордун жана мамлекеттик    тилди өнүктүрүү максатында иш-чараларды уюштуруу үчүн КМТУдан бөлүнгөн атайын каражаттардын  эсебинен иш жүргүзөт.

2.2.   Бөлүмдүн башкы максаты - КМТУда мамлекеттик тилди үйрөнүү, аны  жайылтуу боюнча илим-билим жагынан, коомдук маданий жактан иштерди алып баруу, маанилүү, зарыл маалыматтарды иргеп, талдоого алуу жана топтоо, иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча окууларды, семинарларды уюштуруу болуп саналат. Бул багытта электрондук веб-сайт түзөт, маалымат бюллетендерин чыгарат, усулдук кеңештерди берет.

2.3. Бөлүм өз ишинде  укуктук тараптар, мамлекеттик мекеме-уюмдар, кызматкерлер, жогорку жана орто билимдүү жарандар менен өз алдынча төмөндөгү багыттар боюнча иш жүргүзөт:

- И.Раззаков атындагы КМТУнун студенттерине, кызматкерлерине жана

  КМТУдан сырткары баардык каалаган жарандарга тил үйрөтүү боюнча

       тездетилген курстарды уюштуруу;

    - мамлекеттик жана башка менчигинин түрүнө карабастан мекеме -  уюмдардын, ишканалардын кызматкерлерине иш кагаздарын орус тили менен катар мамлекеттик тилде жүргүзүүгө үйрөтүү;

   - мамлекеттик тилди окутуу, үйрөтүү боюнча окуу-усулдук жана илимий-  усулдук иштерди уюштуруу;

   - кыргыз тилиндеги окуу китептерин, усулдук колдонмолорду иликтөө, талдоого алуу жана  даректүү сунуштарды даярдоо;

   - мамлекеттик тилди өркүндөтүүнүн жана аны жайылтуунун илимий, практикалык жолдорун, ыкмаларын изилдөө, иштеп чыгуу боюнча иштерди уюштуруу;

   -  мамлекеттик тилди үйрөнүү боюнча аудио-видео материалдарды, басма материалдарын,  компьютердик программаларды, башка маалымат булактарын түзүү;

   - техникалык ЖОЖдо  мамлекеттик тилди окутуу боюнча  илимий- практикалык конференцияларды,  семинарларды, курстарды, кароо- сынактарды, башка иш чараларды  өткөрүү;

   - кыргыз тилин үйрөтүү курстары үчүн окуу программаларын, окуу пландарын түзүү;  

   - квалификацияны жогорулатуу курстарын уюштуруу;

 • алдыңкы усулдук иш тажрыйбаларды жайылтуу;
 • жогорку окуу жайларына өтүүгө  кыргыз тилинен даярдоо консультацияларын уюштуруу жана өткөрүү, которууга жардам көрсөтүү;
 • министрликтердин, мамлекеттик мекеме-уюмдардын жана жеке адамдардын буюртмалары боюнча бир тилден экинчи тилге илимий жана көркөм адабияттарды, тексттерди, көрсөтмөлөрдү, документтерди, фирмалык бланктарды, формулярларды, расмий кагаздарды, ишканалардын иш кагаздарын жана мекемелердин аттарын, жарнамалык кулактандырууларды которуу;

3. Бөлүмдүн укуктары

- Кыргыз тилин үйрөтүү курстарын уюштурууга,билим берүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө;

-  мамлекеттик тилди окутууга арналган семинарларды, конференцияларды, илимий- усулдук, билим берүүчүлүк  ар    кандай жыйындарды өткөрүүгө;

-  кыргыз тилинде окуу жана окуу-усулдук китептерди даярдоого, басып чыгарууга жана таркатууга;

-  мамлекеттик тилде кызмат көрсөтүү чөйрөсүн кенейтүүгө, ишмердүүлүктүн жаңы түрлөрүн киргизүүгө;

-  менчигинин түрүнө карабастан мекеме-уюмдар менен кызматтык келишимдерди түзүүгө жана кызматташууга;

- гранттык долбоорлорду жазууга жана ал боюнча иш жүргүзүүгө;

4. Бөлүмдүн түзүлүшү жана аны башкаруу

4.1.  Бөлүмдү уюмдаштырган жана анын   жогорку башкаруу органы болуп И.Раззаков атындагы КМТУ эсептелинет.

4.2.  Бөлүмдүн уюмдаштыруучусу төмөнкү маселелерди чечет:

- бөлүмдүн жобосуна өзгөртүүлөрдү,  толуктоолорду киргизүү;

- бөлүмдүн ишмердүүлүгүндөгү  артыкчылык берилүүчү багыттарды белгилөө;

- бөлүмдүн жылдык отчетун угуу жана ага баа берүү;

- бөлүмдүн ишмердүүлүгүнө, мыйзамдуулуктун сакталышына, Жободо көрсөтүлгөн максат-милдеттерден четтеп кетпөөсүнө көзөмөлдүк кылуу.

4.3. Бөлүмдүн ишин И.Раззаков атындагы КМТУнун мамлекеттик тил жана өнүгүү боюнча  проректору  жетектейт.

4.4. Бөлүмдүн башчысы:

-  Кадр маселесин чечет;

-  Бөлүмдүн штатын аныктайт;

-  Бөлүмдүн иш планын жана сарптоо сметасын бекитет;

-  Адистердин  жүргүзгөн иштерине көзөмөлдүк жасайт;

-  Жылына бир жолу И.Раззаков атындагы КМТУнун Окумуштуулар Кеңешине жылдык отчет берет;

- Бөлүмдүн каржы-эсеп,  өндүрүштүк иштерин жетекчиликке алат жана башка мыйзамда белгиленген ыйгарым укуктардын чектеринде аракеттенет.

5. Өзгөртүп түзүү жана жоюу

5.1.  Бөлүм өзүнүн ишмердүүлүгүн өзгөртүп, кайра түзүүнүн жана жоюунун негизинде токтотот.

5.2. Өзгөртүп, кайра түзүлгөн учурда бардык өзгөртүүлөр уюмдун Жобосуна киргизилет. Өзгөртүп, кайра түзүүдө анын укуктары жана милдеттери ордун басуучуга берилет.

5.3. Бөлүмдүн ишмердүүлүгүн токтотуу учурунда пайда болгон иш кагаздар Кыргыз Республикасынын «Архивдик фонду жөнүндө» мыйзамына ылайык сакталат жана пайдаланылат.

 

 

Университеттин тил үйрөтүү борборунун кызматкерлери төмөнкү ченемдик-укуктук актыларды билүүсү абзел:

 Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси, “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” ,  Кыргыз Республикасынын “Муниципалдык кызмат жөнүндө”, “Саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери менен мүлкү жөнүндө маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо тууралуу”, “Ченемдик укуктук актылар жөнүндө” мыйзамдары; Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 23-июлундагы №517 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасында иш кагаздарды жүргүзүү боюнча типтүү нускама”.

 

Башкы адистин иш милдеттери:

Университеттин мамлекеттик тил боюнча башкы адис кызматында эмгектенген  адис үчүн төмөнкү квалификациялык талаптар коюлат:

1. Жогорку кесиптик билим (филологиялык, кыргыз филология багыты боюнча);

2. Кенже кызмат орундарында мамлекеттик же муниципалдык кызмат стажы 1 жылдан кем эмес, же адистиги боюнча стажы 3 жылдан кем эмес эмгек тажрыйбасы бар;

 

      1.  Ар бир окуу жылына мамлекеттик тил боюнча аткарыла турган иштердин  жылдык планын түзүү жана аны Окумуштуулар жыйынында талкуу менен бекитүү;

      2.    Мамлекеттик тилге байланыштуу болгон бийлик органдарынын жана КМТУнун укуктук-ченемдик актыларын, документтерин (Тил мыйзамы, Улуттук программа, Токтомдор, Жарлыктар, буйруктар,  иш пландар ж.б.) так билүү, аларды мамлекеттик тил боюнча  жооптуу кызматкерлерге тааныштыруу жана жетекчиликке алуу;

      3.     КМТУнун мамлекеттик тил боюнча жылдык иш планында каралган жана түзүмдөргө тиешеси бар иш-чаралардын (сынактар, конкурстар, көргөзмөлөр, маданий-массалык иштер ж.б.) уюштурулушун, алардын аткарылышын көзөмөлгө алуу;

      4.     Түзүмдөрдөгү ишмердүүлүктүн бардык багыттары боюнча иштердин (иш пландардын түзүлүшү,  иш кагаздары, жыйындар, чогулуштар, алардын протоколдору ж.б.) мамлекеттик тилде аткарылышын талап кылуу;

      5.   Университетте ар бир  окуу  жылында окуу китептерин, окуу куралдарын, усулдук колдонмолор, окуу-усулдук комплекстерди ж.б. мамлекеттик тилде жазууну, иштеп чыгууну жана которууну уюштуруу жана ага көзөмөлдүк кылуу;

      6.   Университеттин  жана анын түзүмдөрүнүн көрнөк-жарнактарынын, маалымат бурчтарынын, дубал гезиттеринин мамлекеттик тилде жазылышына, жасалгаланышына жетишүүгө  жоопкерчилик кылуу;

      7.  Кыргыз тили кафедрасы менен биргеликте мамлекеттик тилге байланыштуу конференцияларды, кереге кеңештерди, кароо-сынактарды өткөрүү жана мамлекеттик тилди окутуу,  иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү боюнча курстарды, сабактарды, семинарларды уюштуруу;

      8.    Каттар менен иштөө;

      9. Жыл ичинде мамлекеттик тил боюнча университетте аткарылган иштер тууралуу жетекчиликке жылдын аягында жана ар бир жарым жылдыкта Билим берүү жана илим министрлигине   отчет берүү.

 

 

Университеттин иш кагаздарын которуу боюнча адистин иш милдеттери

Университеттин иш кагаздарын  которуу боюнча адистин кызматында эмгектенген  адис үчүн төмөнкү квалификациялык талаптар коюлат:

1. Жогорку кесиптик билим (филологиялык, кыргыз филология багыты боюнча);

2. Кенже кызмат орундарында мамлекеттик же муниципалдык кызмат стажы 1 жылдан кем эмес, же адистиги боюнча стажы 3 жылдан кем эмес эмгек тажрыйбасы бар;

 

          1.Университеттин Окумуштуулар кеңешинин токтомдорун, түзүмдүк  бөлүмдөрдүн Жоболорун жана ректораттын ишмердигине байланыштуу иш кагаздарын которууну ишке ашырат.

         2. Жазуу түрүндөгү котормолорду белгиленген мөөнөттө аткарат.

         3. Котормолорду редакциялоого жардам берет.

         4. Терминдерди, түшүнүктөрдү талкуулоого катышат.

         5. Мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө байланыштуу семинарларга,  кереге кеңештерге ж.б.  катышат.

         6. Университетте мамлекеттик тилди өркүндөтүүгө жана жайылтууга көмөктөшөт.

         7. Белгиленген мөөнөттө жазуу түрүндөгү, толук жана кыскартылган котормолорду, алардын оригиналынын мазмунуна ылайык лексикалык, стилистикалык маанисине жараша которууну ишке ашыруу.

                                                         

Университеттин иш кагаздарын которуу боюнча адистин укуктары:

 1. Анын ишмердүүлүгүнө тиешелүү университеттин иш кагаздары менен таанышууга;
 2. Анын кызматтык милдетин аткаруу үчүн керектүү иш кагаздарды жана маалыматты түзүмдүк бөлүмдөрдөн алууга;
 3. Жетекчиликтен өз кызматтык милдеттерин аткаруу жана университеттин ишмердигинин натыйжасында чогулган бардык документтердин сакталуусун камсыз кылуу үчүн тиешелүү шарттарды түзүүнү талап кылууга;
 4. Өз компетенциясынын чегинде чечим кабыл алууга.

Электрондук-анимациялык  окуу куралдарын иштеп чыгуу боюнча башкы адистин иш милдеттери:

1. Фундаменталдык, технологиялык жана техникалык предметтер боюнча тиешелүү кафедралардын профессор-окутуучулары менен бирдикте мамлекеттик тилде окуу куралдарынын электрондук варианттарын түзүү;

2. Мамлекеттик тилде тиешелүү кафедралардын профессор-окутуучулары тарабынан даярдалган окуу куралдардын, китептердин электрондук варианттарын чогуу даярдоо;

3. Фундаменталдык, технологиялык жана техникалык предметтер боюнча кафедралардын профессор-окутуучулары менен бирдикте мамлекеттик тилде окуу куралдардын электрондук - анимациялык варианттарын иштеп чыгуу;

4. Университеттеги кафедралардын профессор-окутуучулары менен бирдикте мамлекеттик тилдеги электрондук окуу куралдарын  билим берүүдө колдонууга, окутуунун методикасын иштеп чыгууга жана окутуунун технологияларын өркүндөтүүгө катышуу;

5. Ар бир мыйзамды же кубулушту түшүндүрүү үчүн анимациондук компьютердик программаларды түзүү;

6. Тиешелүү кафедралардын профессорлор-окутуучулары менен бирдикте физикалык, химиялык жана технологиялык процесстердин компьютердик анимациялык моделдерин түзүү;

7. Ар кандай физикалык, химиялык жана технологиялык процесстердин компьютердик жана математикалык моделдерин тиешелүү кафедралардын профессорлор-окутуучулары менен бирдикте түзүү;

8.Түзүлгөн электрондук - анимациялык окуу программаларын окуу процессине киргизүү;

9. Фундаменталдык жана техникалык предметтердин лабораториялык - практикалык жумуштарынын электрондук теориялык базаларын тиешелүү кафедралардын профессорлор-окутуучулары менен бирдикте даярдоо;

10. Технологиялык процесстердин, лабораториялык аппараттарда жүрүүчү процесстердин чөйрөсүнүн параметрлери жана заттардын касиеттери жөнүндөгү маалыматтарды тиешелүү кафедралардын профессорлор-окутуучулары менен бирдикте компьютердик базаларына киргизүү.

          11. Мамлекеттик тилде окутулуучу  сабактардын лабораториялык-практикалык жумуштарынын  окуу методикалык усулдарынын электрондук базаларын иштеп чыгуу;

12. Физикалык жана химиялык кубулуштардын, технологиялык процесстердин анимациялык жана математикалык моделдик программаларын даярдоо;

13. Кыргызстандын бардык орто мектептеринде КМТУда жасалган электрондук - анимациялык окуу программаларынын  негизинде билим берүү технологияларын жайылтуу;

14. Кыргызстандын бардык орто мектептеринде электрондук - анимациялык окуу куралдарынын негизинде лекциялык сабактарды уюштуруу;

15. Орто мектептердин окуучуларын университеттин кафедралары менен байланыштырып, дистанттык окутууларды уюштуруу;

16. Электрондук окуу куралдарды колдонуу боюнча мугалимдердин билим квалификацияларын жогорулатуу курстарын уюштуруу;

17. Орто мектептердин мугалимдери менен бирдикте табигый предметтер боюнча тиешелүү кафедралардын профессорлор-окутуучулары менен бирдикте компьютердик- тесттик суроолорду даярдоо;

18.Электрондук окуу куралдардын колдонулушу боюнча илимий конференцияларды уюштуруп, макалалардын жыйнактарын чыгаруу;

19. Оптималдуу инновациялык интерфейс программаларды түзүү.

 

     1.  Электрондук –анимациялык технологияларды колдонуунун программасын түзүү;

    2.  Электрондук –анимациялык технологиялардын   программасын колдонуу менен окутуунун методикасын иштеп чыгуу;

    3.   Мамлекеттик тилде  жазылган электрондук китептерди даярдоо;

    4. Мамлекеттик тилде сабактардын лабораториялык- практикалык,  окуу- методикалык усулдарынын электрондук базаларын иштеп чыгуу;

Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы боюнча аткарыла турган иштер

 

– окуу-усулдук комплекстерди түзүү, ошондой эле орто, жогорку кесиптик окуу жайларынын филологиялык эмес адистиктери үчүн мамлекеттик тилде базалык атайын адабияттарды которууну уюштуруу жана аларды конкурстук негизде чыгаруу;

- ЖОЖдордо жана атайын орто кесиптик окуу жайларында филологиялык эмес дисциплиналар боюнча (табигый-илимий, техникалык, коомдук) кыргыз тилинде сабак өткөн мыкты лекторлор үчүн кошумча каржылык кызыктыруу жана сыйлоонун башка түрлөрүн колдонуу системасын киргизүү;

- кыргыз тилин окутууну кескин жакшыртуу үчүн кыргыз филологиясы факультеттеринин алдында кыргыз тилин (эне тил, экинчи тил жана чет тили катары) жана кыргыз адабиятын окутуу боюнча лабораторияларды түзүү;

- тилдик эмес ЖОЖдордун, орто кесиптик окуу жайлардын факультеттеринде мамлекеттик тилде окутуунун толук циклин жүргүзгөн бөлүмдөрдү ачуу;

- ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар (ДМЧА) үчүн атайын маалымат алып жүрүүчүлөрдө ар түрдүү дисциплиналар боюнча кыргыз тилинде окуу-усулдук адабияттарды чыгаруу;

- атайын орто жана жогорку окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү үчүн «Кыргыз тили жана адабияты», «Кыргызстан тарыхы» жана «Кыргызстан географиясы» дисциплиналары боюнча тестирлөөнүн негизинде мамлекеттик комплекстүү аттестацияны киргизүү; (2016-2019)

- аспиранттар менен изденүүчүлөр үчүн кандидаттык минимумдарды тапшырууда мамлекеттик тил боюнча сынакты киргизүү; (аткарылышын көзөмөлгө алуу)

- табигый-техникалык, гуманитардык жана социалдык дисциплиналар боюнча мамлекеттик тилде илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө, диссертацияларды жактоого колдоо көрсөтүү жана көмөктөшүү.

Ошондой эле Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамга”, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн №958 токтомуна ылайык кандай иштер жүрүп жатат:

1. Окуу жайдын штаттык тизиминде мамлекеттик тил боюнча проректор жана бөлүм барбы?

2. Мамлекеттик тил боюнча кабинеттер ачылганбы?

3. “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө” мыйзам, Президенттин Жарлыктары, Өкмөттүн токтомдору, буйруктары, “Кыргыз Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасы” боюнча боюнча буйруктар чыгып, иш-пландар түзүлгөнбү, аларды ким көзөмөлдөйт.

4. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча маселе коллегияда каралганбы?

5. Кызматкерлердин мамлекеттик тил билүү деңгээли кандай? Кыргыз тили курстарынан өткөнбү? Кыргызтест жөнүндө маалымат алганбы?

6. Иш кагаздары, коллегия, чогулуштар, конференция, семинарлар, жолугушуулар кайсы тилде жүргүзүлөт?

7. Кыргыз топтор барбы? Аларга лекция окуу кайсы тилде жүргүзүлөт?

8. Кыргыз тилчи окутуучулардын квалификациясын көтөрүү боюнча окуу-семинарлары уюштурулуп турабы?

9. Кат жазуулар, отчеттор кайсы тилде жүргүзүлөт?

10. Кыргызча-орусча, орусча-кыргызча сөздүктөр, сүйлөшмөлөр, “Кыргызстан” энциклопедиясы, “Иш кагаздары”, “Кыргыз тилинин жазуу эрежелери”, “Терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү” менен камсыз болгонбу?

11. Компьютерлдик программалар кыргызчаланганбы?

12. Залдар, кабинеттер, имараттын ички-сырткы жазылыштары кайсы тилде жазылган? ж.б.

 1. Адеп, ыйман, маданият” жылына карата Президенттин жарлыгына ылайык иш-чараларды (конференция, кереге кеңеш, жыйын, талкуу) өткөрүү
 2. ЖОЖдо окуу пландарын, окуу дисциплиналарын кыргыз тилине өткөрүү;
 3. Иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүү 
 4. Мамлекеттик жана кыргыз тилдин кредиттерин кайра карап чыгуу
 5. Мамлекеттик тилди үйрөтүү боюнча окуу-комплекстерин, усулдуктарын “Кыргызтест” системасынын негизинде иштеп чыгуу боюнча
 6. Көрнөк-жарнактарды кыргызчалоо иштери
 7. Кыргыз тилиндеги макал-лакаптарды илүү