Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Совет факультета


КМТУнун ректору

проф. Джаманбаев. М. Дж.

Билдирме

           МТФнын Окумуштуулар Кеңешинин курамын бекитип берүүңүздү суранам:

Окумуштуулар Кеңешинин төрагасы

Кабаева Г.Дж., МТФнын деканы.

Окумуштуулар Кеңешинин катчысы

Ашымова А. Ж. ПОКС кафедрасынын улуу окутуучусу .

Окумуштуулар Кеңешинин мүчөлөрү

3.  Насырымбекова П. К. МТФнын окуу иштер боюнча декандын орун басары, АУ кафедрасынын улуу окутуучусу.

4.  Душенова Ү. Дж. МТФнын тарбия жана илим иштери боюнча декандын орун басары, ПМИ кафедрасынын улуу окутуучусу.

5.  Батырканов Ж.И. т.и.д., проф. каф. АУ кафедрасынын башчысы.

6.  Исраилова Н.А. т.и.к., доцент, ИВТ кафедрасынын башчысы.

7.  Тентиева С.М. т.и.к., доцент, каф. ИВТ.

8.  Салиев А.Б, проф., ПОКС кафедрасынын башчысы.

9. Токтакунов Т.Т. ф-м.и.к, доцент, ПМИ кафедрасынын башчысы.

10. Мусина И. Р. т.и.к., доцент, каф. ПОКС

11. Каюмов Т.А. проф. КМТУ, ФКиС кафедрасынын башчысы.

12. Михайлов А. В. ФКиС кафедрасынын улуу окутуучусу.

13. Тен И.Г., проф. каф. ПОКС кафедрасы.

14.Кудакеева Г.М. АУ кафедрасынын улуу окутуучусу.

15. Токтогулова А.Ш., ПМИ кафедрасынын улуу окутуучусу.

16. Аширбаев Б.Ы.,доцент ПМИ кафедрасы.

17. Шаршеева К.Т., ИВТ кафедрасынын улуу окутуучусу.

 

МТФнын деканы,                                   Кабаева