Контакты


Пр.Ч.Айтматова,66а, каб.1/205

(0312)-545-123, (0556)-052-945

(0312)-545-162

Minara_karimova@mail.ru