Отчеты по видам практики


 И.Раззаков атындагы КМТУнун  2023-24- окуу жылындагы кышкы семестрда өтүлгөн  практикалары  боюнча отчеттору (квалификация алдындагы, илимзилдөө

Институттар

Кафедралардын аталышы

Кафедра боюнча жыйынтыгы

Эскертүү

1.

Акад.У.А. Асаналиев атындагы Кыргыз тоо-кен металлургиялык институту

Пайдалуу кендерди жер астында казып иштетүү

100%

 

 

 

Ачык тоо-кен иштери жана жардыруу иши

100%

 

Маркшейдерлик иштер жана ГМС технологиялары

100%

 

Пайдалуу кендерди байытуу жана металлургиялык процесстер

82,3%

 

Пайдалуу кендердин геологиясы

94%

 

Суу, мунайгаз ресурстары жана геотобокелчиликтер

88%

 

Тоо-кен машиналары жана электромеханика

70%

 

Өнөр жай коопсуздугу жана геоэкология

100%

 

Акад.У.А.Асаналиев атындагы КТКМИ боюнча жыйынтыгы:

92%

 

2.

Транспорт жана робототехника институту

Автомобилдик транспорт

100%

 

 

 

Ташууларды уюштуруу жана транспортту башкаруу

100%

 

Автоматташтыруу, робототехника  жана мехатроника

100%

 

ТжРИ боюнча жыйынтыгы:

100%

 

3.

Маалыматтык технологиялар институту

Автоматтык башкаруу

95%

 

 

 

Информатика жана эсептик техника

89%

 

Компьютердик лингвистика

100%

 

Компьютердик системаларды программалык камсыздоо

83%

 

Маалыматтык системалардын коопсуздугун камсыздоо

90%

 

Колдонмо математика жана информатика

94%

 

Колдонмо информатика

98%

 

МТИ боюнча жыйынтыгы:

93%

 

4.

Технологиялык институту

Тамак-аш азыктарын өндүрүү технологиясы

100%

 

 

 

Коомдук тамак-аш азыктарынын технологиясы

87%

 

Консервалоо технологиясы

100%

 

Жеңил өнөр-жай буюмдарынын технологиясы

76%

 

ТИ боюнча жыйынтыгы:

91%

 

5.

Энергетикалык институту:

Дж. Апышев атындагы электр энергетикасы жана электр техникасы

86%

 

 

 

Электр менен жабдуу

95%

 

Электр механикасы

96%

 

Энергиянын калыптанма булактары

90%

 

А. Жаманбаев атындагы жылуулук энергетикасы

98%

 

Техносфералык коопсуздук

97%

 

ЭИ боюнча жыйынтыгы:

94%

 

6.

Архитектуры жана дизайн институту

Архитектура

97%

 

 

 

Дизайн

100%

 

Архитектуралык чөйрөнүн дизайны

100%

 

Буюмдарды көркөм долборлоо

94%

 

Архитектуралык мурастарды реставрациялоо жана реконструкциялоо

90%

 

Шааркуруу

100%

 

АжДИ боюнча жыйынтыгы:

97%

 

7.

Н. Исанов атындагы Кыргыз инженердик-курулуш институту

Курулуш материалдарын, буюмдарын жана конструкцияларын өндүрүү жана экспертизациялоо

92%

 

 

 

 

Геодезия жана геоинформатика

100%

 

Курулуш конструкциялары, имараттар жана курулмалар

92%

 

Автоунаа жана темир жолдор, көпүрөлөр, туннелдер

91%

 

Имараттарды долбоорлоо, тургузуу жана жер титрөөгө туруктуу курулуш

Квалиф.алдындагы пр.жок

 

Cyy менен камсыздоо жана сууларды агызуу

94%

 

Жылуулук, газ менен камсыздоо жана желдетүү

80%

 

Курулуш механикасы жана гидротехникалык курулуш

Квалиф.алдындагы практика жүрүп атат

 

Транспорттук жана технологиялык машиналарды эксплуатациялоо

100%

 

 

 

 Н.Исанов атындагыКИКИ боюнча жыйынтыгы:

93%

 

8.

Электроника жана  телекоммуникация институту

Инфокоммуникациялык технологиялар

81%

 

 

 

А. Жайнаков атындагы маалыматтык системалар жана технологиялар

96%

 

ЭжТИ боюнча жыйынтыгы:

89%

 

9.

Кыргыз-герман техникалык институту

Телематика

100%

 

 

 

Механика жана өндүрүштүк инженерия

97%

 

Машина куруунун технологиясы

88%

 

Тамак-аш өндүрүшүнүн машиналары жана аппараттары

67%

 

К.Курманалиев атындагы полиграфия

100%

 

КГТИ боюнча жыйынтыгы:

90%

 

10.

Биргелешкен билим берүү программаларынын институту: Экономика жана бизнес жогорку мектеби

Ишкананын экономикасы жана башкаруу

100%

 

 

 

Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит

Прак.жүрүп атат

 

Экономикалык коопсуздук жана маркетинг

72%

 

Менеджмент

98%

 

Экономикада маалыматтык системалар

95%

 

Метрология жана стандартташтыруу

100%

 

ЭжБЖМ боюнча жыйыныгы:

93%

 

11.

Эл аралык логистика жогорку мектеби

Эл аралык логистика жогорку мектеби

89%

 

 

 

«Инженердик педагогика» билим берүү программасы

92%

 

ЭАЛЖМ боюнча жыйынтыгы:

91%

 

Жалпы институттар боюнча %

93%

 

                                               ПжКБ  жетекчиси                                                             М.Т.Каримова

Результаты прохождения всех видов практик за 2022-23 учебный год

Институты

Наименование кафедр

Итого по кафедрам

Примечание

1.

Кыргызский горно-металлургический институт им. акад. У.А. Асаналиева

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых

91%

 

2.

 

Открытые горные работы и взрывное дело

98%

 

3.

 

Маркшейдерское дело и ГИС технология

84%

 

4.

 

Обогащение полезных ископаемых и металлургические процессы

71%

 

5.

 

Геология полезных ископаемых

80%

 

6.

 

Водные, нефтегазовые ресурсы и геориски

83%

 

7.

 

Горные машины и электромеханика

75%

 

8.

 

Промышленная безопасность и геоэкология

97%

 

9.

 

Технология техника разведки месторождений полезных ископаемых (ТТРиМПИ)

90%

 

 

 

Итого по КГМИ им.акад.У.А.Асаналиева:

85,4%

 

1.

Технологический институт

Технология производства продуктов питания

100%

 

2.

 

Технология продуктов общественного питания

85%

 

3.

 

Технология консервирования

98,2%

 

4.

 

Технология изделий легкой промышленности

79%

 

 

 

Итого по ТИ:

91%

 

1.

Институт транспорта и робототехники

Автомобильный транспорт

90%

 

2.

 

Организация перевозок и управление транспортом

100%

 

3.

 

Автоматизация, робототехника и мехатроника

94%

 

 

 

Итого по ИТиР:

95%

 

1.

Институт информационных технологий

Автоматическое управление

93%

 

2.

 

Информатика и вычислительная техника

83%

 

3.

 

Компьютерная лингвистика

97%

 

4.

 

Программное обеспечение компьютерных систем

84%

 

5.

 

Обеспечение безопасности информационных систем

100%

 

6.

 

Прикладная математика и информатика

98 %

 

7.

 

Прикладная информатика

98%

 

 

 

Итого по ИИТ:

93%

 

1.

Энергетический институт:

Электроэнергетика и электротехника им. Дж. Апышева

85%

 

2.

 

Электроснабжение

80%

 

3.

 

Электромеханика

100%

 

4.

 

Возобновляемые источники энергии

100%

 

5.

 

Теплоэнергетика им. А. Жаманбаева

100%

 

 

 

Итого по ЭИ:

93%

                                         

1.

Кыргызский инженерно-строительный институт им. Н. Исанова

Производство и экспертиза строительных материалов, изделий и конструкций

85%

 

2.

 

Геодезия и геоинформатика

83%

 

3.

 

Строительные конструкции, здания и сооружения

93%

 

4.

 

Автомобильные и железные дороги, мосты и тоннели

100%

 

5.

 

Проектирование, возведение зданий и сейсмостойкое строительство

95%

 

6.

 

Водоснабжение и водоотведение

100%

 

7.

 

Теплогазоснабжение и вентиляция

100%

 

8.

 

Строительная механика и гидротехническое строительство

93%

 

9.

 

Эксплуатация транспортных и технологических машин

100%

 

10.

 

Организация работы с молодёжью и развития русского языка

100%

 

 

 

Итого по КИСИ им.Н.Исанова:

94%

 

1.

Институт архитектуры и дизайна

Архитектура

80,2%

 

2.

 

Дизайн

81,2%

 

3.

 

Дизайн архитектурной среды

95%

 

4.

 

Художественное проектирование изделий

86%

 

5.

 

Реставрация и реконструкция архитектурного наследия

74%

 

6.

 

Градостроительство

99%

 

7.

 

Начертательная геометрия и графика

87,2%

 

 

 

Итого по ИАиД:

86%

 

1.

Институт электроники и телекоммуникаций:

Инфокоммуникационные технологии

85%

 

2.

 

Информационные системы и технологии им. А. Жайнакова

84%

 

 

 

Итого по ИЭиТ:

85 %

 

1.

Кыргызско-германский технический институт

Телематика

71%

 

2.

 

Механика и промышленная инженерия

100%

 

3.

 

Технология машиностроения

76%

 

4.

 

Машины и аппараты пищевых производств

87%

 

5.

 

Полиграфия им. К. Курманалиева

85%

 

 

 

Итого по КГТИ:

84%

 

1.

Высшая школа экономики и бизнеса

Экономика и управление на предприятии

95%

 

2.

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит

86,3%

 

3.

 

Экономическая безопасность и маркетинг

85,3%

 

4.

 

Менеджмент

94%

 

5.

 

Информационные системы в экономике

75%

 

6.

 

Метрология и стандартизация

 94%

 

 

 

Итого по ВШЭиБ:

88,2%

 

1.

Международная Высшая школа логистики

 

92%

 

 

Всего:11

 

90%