Редакционная коллегия


РЕДКОЛЛЕГИЯ МҮЧӨЛӨРҮ

Башкы редактор: М.К. Чыныбаев,  физ.-мат. и. к. доцент, И. Раззаков атындагы КМТУнун ректору

Тел.: (312)54-51-25

Электрондук почтасы: rektor@kstu.kg

Башкы редактордун орун басары: А.М. Арзыбаев, техн. и. к., доцент,  И. Раззаков атындагы КМТУнун илимий иштер проректору

Тел.: (312)54-51-40

Электрондук почтасы: arzybaev@kstu.kg

Жооптуу катчы: А.Б.Аманкулова

Тел.: 0505-660-442

 

РЕДКОЛЛЕГИЯ МҮЧӨЛӨРҮ:

С. А. Алымкулов - т. и. д., профессор

М. З. Алмаматов - т. и. д., профессор

М. К. Асаналиев – педагогика и. д., профессор

А. А. Акунов – тарых и. д., профессор

М. Б. Баткибекова – химия и. д., профессор

А.Б. Бакасова – т.и.д., профессор

Ж. И. Батырканов - т. и. д., профессор

И. В. Бочкарев - т. и. д., профессор

У. Н. Бримкулов - т. и. д., профессор, КР УИАнын корр. мүчөсү

Ж.Т. Галбаев– т.и.д.профессор

М. Дж. Джаманбаев – физ.-мат. и. д., профессор

М. С. Джуматаев – т. и. д., профессор, КР УИАнын академиги

У. Р. Давлятов – т. и. д., профессор, КР УИАнын корр.мүчөсү

Т. Б. Дуйшеналиев - физ.-мат. и. д., профессор

Т. Ш. Джунушалиева - химия и. д., профессор

К. М. Иванов - т. и. д., профессор, (Россия)

А. С. Иманкулова - т. и. д., профессор

Г. Дж. Кабаева - физ.-мат. и. д., профессор

К. Ч. Кожогулов - т. и. д., профессор, КР УИАнын академиги

Т. Ы. Маткеримов - т. и. д., профессор

М. М. Мусульманова - т. и. д., профессор

А.Дж. Обозов – т. и. д., профессор, КР УИАнын корр.мүчөсү

К. О. Осмонбетов - геология-минералогия и. д., профессор

Н. Д. Рогалев - т. и. д., профессор, (Россия)

А. Б. Салиев - физ.-мат. и. д.,  профессор

Р. М. Султаналиева- физ.-мат. и. д., профессор, КР УИАнын корр.мүчөсү

А. Т. Татыбеков - т. и. д., профессор

Ж. Ж. Тургумбаев -т. и. д., профессор

А.С. Уметалиев - д.э.н., профессор