Kyrgyz State Technical University named after I.Razzakov

Контакты

Контакты


E-mail: vshd18@mail.ru
Телефон: +996 (312) 49-15-74
кампус 2, ауд.2/ 330