Исхак Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университети

[Translate to Кыргызча:] Телематика


Телематика – бул объектилерди башкаруу системиндеги командалар жана суроолорду өткөрүү жолу менен материалдык жана маалыматтык объектилер менен иштөө жана аралыкта мониторинг жүргүзүүчү программдык- аппараттык комплекс.

Телематика – бул объектилерди башкаруу системиндеги командалар жана суроолорду өткөрүү жолу менен материалдык жана маалыматтык объектилер менен иштөө жана аралыкта мониторинг жүргүзүүчү программдык- аппараттык комплекс.

690600 Телематика багытын боюнча даярдоочулардын бүтүрүүчүлөрүнүн адистик ишмердигинин объектилери төмөнкүлөр болуп саналат:

Коопсуздук телематикасы

Биргелешкен маалыматтык базасы жана биргелешкен маалыматтык чөйрөсү болгон биргелешкен программдык-аппараттык комплексинин негизиндеги маалыматтык жана өндүрүштүк коопсуздук объектилерди жана коргоо каражаттарын бириктирген системдерди түзүү жана ишке киргизүү.

Билим берүүдөгү телематика

Каражаттар, технологиялар, ресурстар жана электрондук билим берүүдөгү кызматтар жана мобилдик билим берүү, колдонмо Интернет-технологиялар.

Телематика кызматтары

Телематикалык кызматтар, өндүрүш, коммерция, логистика, өкмөт, айыл- чарба.

Унаалык телематика

Унаалык телематика – бул жеткирүүнүн түйүндөрүн башкарууну жана өндүрүш процессин логистикалык көз карашты жана унаалык иштердин оптималдуу көрсөткүчүнө жетишүүнү мүмкүн кылган маалыматтык технология чөйрөсүндөгү (аппараттык, программдык, технологиялык, илимий ж.б.) мүмкүн болгон техникалык чечимдердин комплекси. Унаадагы телематика өзүнө (унаа кыймылын башкаруу системин, навигацияны жана жайгаштыруу системин) унаалык түркүк жана унаалык каражаттардын арасындагы маалымат алмашууну мүмкүн кылган интеллектуалдык унаалык системди камтыйт.

Курулуштарды автоматташтыруу

Курулуштарды автоматташтыруу - бул биргелешкен автоматташтырылган текшерүү жана курулуштар системин башкаруу комплекси. Курулуштарды автоматташтыруу долборлоо боюнча кызматты, коопсуздук системин ишке киргизүү жана аткаруу кызматтарын сунуштайт. Текшерүү системи жана жеткиликти башкаруу , өрт жана кароол сигнализациялары жана көрүүчү –байкоо системдери жана ошондой эле аларды биргелешкен системге келтирүү иштери менен алектенишет. Техникалык орнотуу иштерин оптималдаштырууга жана башкарууга, визуалдаштырууга, ресурс үнөмдөөчү жабдууларды жана курулушту башкарууну автоматташтыруу системдерине, абаны башкаруу жабдуулар системине, өрт-кароол сигнализациясына, зымсыз көрүү-байкоо системине , GSM-сигнализациясынын инновациялык багыттарына өзгөчө көңүл бөлүнөт. Башкаруу системинин кошулушу: жарык берүүнү башкаруу, абаны башкаруу, кароол коопсуздугу, өрт коопсуздугу, үйдөгү кинотеатр, фондук үндүк системи, эфирдик жана спутниктик телеберүү, жергиликтүү желе, телефония, сууну тазалоо жана сууну даярдоо, насосторду жана электрдик кыймылдаткычтарды башкаруу, лифтти башкаруу, унаа токтотуучу жайды башкаруу.

Медициналык телематика

Медициналык телематика – бул медициналык жардамды камсыздоо жана эпидемиологиялык көзөмөлдү ишке ашыруу, дүйнөлүк саламаттыкты сактоону өнүгүүсүнө таасирлешине багытталган маалыматтык – коммуникациялык технологиялардын жардамы менен аралыкта медициналык жардам көрсөтүү менен байланышкан системдер жана кызматтар жана ошондой эле окутууда, медицина тармагында илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүдө жана башкарууда колдонууну түшүндүргөн татаал темин.

Нанотелематика

Өтө майда объектилерди башкаруу.