Кыргызский Государственный Технический Университет им. И. Раззакова

Педагогический совет

Педагогический совет


План работы педсовета

И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинин 2020-2021 окуу жылына окутуучулар кеңешинин отурумунун планы

№ п/п

Маселенин аталышы

Жооптуулар

Аудитория

Күнү

1-кеӊеш, август

1.

Колледждин бардык багыттары боюнча иш пландарын  бекитүү.

Директордун орун басары

2/05

27.08.20-ж

2.

Электрондук окуу методикалык комплекс жана жумушчу программалардын даярдыгы.

А.А. Оморова

3

Moodle билим берүү порталы online.kstu.kg боюнча иштерди уюштуруу.

Б.Дж.Табалдиева

4.

Ар кандай маселелер:

1. Кредиттик окуу системасы боюнча маалыматтык пакеттерди бекитүү жана даярдыгы.

Директордун орун басары

2. Куратордук сааттардын өтүлүш формасын талкулоо.

Т. Алтынбек кызы

4.Методикалык  комиссиянын, педагогикалык кенештин ПЦКнын курамын талкулоо жана бекитүү.

А.А. Оморова

5. Окуу иштерин уюштуруу жана даярдыгы.

Директордун орун басары

 

6. Кураторлорду жана координаторлорду бекитүү.

Т. Алтынбек кызы

2-кеӊеш, сентябрь

1.

Жазууга жана чыгарууга усулдук колдонмолордун планы.

А.А. Оморова

2/05

23.09.20-ж

2.

Техникалык комиссиянын отчёту.

Ж.А.Оморова

3.

Окуу иштерин жүрүшү.

Директордун орун басары

4.

Ар кандай маселелер:

 
 1. Окутуучулардын өз ара сабактарга катышуусунун графигин талкулоо жана бекитүү. 
 

Ж.Ж. Дуйшоналиева

 
 1. Электрондук ОМКны бекитүү.
 

Б.Дж. Табалдиева

 

 
 1. Курстук иштердин темаларын талкулоо жана бекитүү.
 

Ч.К. Дюшеева

 

 
 1. Курстук иштерди кабыл алуу үчүн комиссиянын курамын бекитүү.
 

Ч.К. Дюшеева

3-кеӊеш, октябрь

1.

Окуу жана тарбия иштерин уюштуруу жана жүрүшү.

Директордун орун басары

2/05

28.10.20-ж

2.

Сапаттуу билим берүү боюнча иштердин жүрүшү. Студенттердин, жумуш берүүчүлөрдүн, бүтүрүүчүлөрдүн анонимдүү анкетирлөөсүнүн жыйынтыгы.

Б.Дж. Табалдиева

3.

Ар кандай маселелер:

1. Дипломдук долбоордун темаларын талкуулоо жана бекитүү.

А.А. Оморова

 
 1. Студенттердин сабактарга жетишүүсү жана катышуусу боюнча отчёт.
 

А.Ы. Байсултанова

4-кеӊеш, ноябрь

1.

Окутуучулардын илимий-изилдөө иштеринин жүрүшү жана аткарылышы (аспиранттардын, магистранттардын).

К.Бийгазиева

2/05

25.11.20-ж.

2.

Тарбия иштердин жүрүшү.

Т. Алтынбек кызы

3.

Окуу методикалык иштердин жүрүшү.

Директордун орун басары

4.

Ар кандай маселелер:

 
 1. “Кыргыз тили” фестивалынын жүрүшү.
 

Т. Алтынбек кызы

 

 
 1. Online окутуунун маселелери.
 

Б.Дж.Табалдиева

5-кенеш, декабрь

1.

2–3-курстун өндүрүштүк практикасына даярдык жана бөлүштүрүү.

Б.Дж. Табалдиева

2/05

25.12.20-ж.

2.

Психологиялык  көзөмөлдөө иштеринин жүрүшү.

Тимур

3.

Мамлекеттик тил саясатын өркүндөтүү боюнча иштердин жүрүшү.

Т. Алтынбек кызы

4.

Бүтүрүүчүлөрдүн жумушка орношуу анализи. Бүтүрүүчүлөр клубунун иши.

Г.Алибаева

5

Ар кандай маселелер:

 

 

 
 1. Күзгү семестрди жыйынтыктоочу сынактарга даярдыктардын жүрүшү.
 

Директордун орун басары

 

 
 1. Кышкы сессияга даярдык жана өткөрүү.
 

Директордун орун басары

6-кеӊеш, январь

1.

“Билим Декадасы–2021”  иш-чарасына даярдык.

Т. Алтынбек кызы

2/05

29.01.21-ж

2.

Предметтер аралык мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациялоо комиссиянын курамын бекитүүнү сунуштоо жана мамлекелеттик сынактын графигин бекитүү.

Н.А.Дакенова

3.

“Кыргыз тили” фестивалынын өтүшү боюнча отчётту тапшыруу.

Т. Алтынбек кызы

 

Ар кандай маселелер:

 

 
 1. Окутуучулардын өз ара сабактарга катышуусунун анализи.
 

Ж.Ж. Дуйшоналиева

 

 
 1. Курстук иштердин темаларын талкулоо жана бекитүү.
 

Ч.К. Дюшеева

 

 
 1. Курстук иштерди кабыл алуу боюнча комиссиянын курамын бекитүү.
 

Ч.К. Дюшеева

7-кеӊеш, февраль

 

 

1.

Өндүрүштүк  практиканын жыйынтыгы.

Б.Дж. Табалдиева

2/05

24.02.21-ж

2.

Окуу жана тарбия иштеринин жүрүшү.

Т. Алтынбек кызы

3.

Жазгы семестрге электрондук ОМКнын даярдыгы.

Б.Дж. Табалдиева

Ар кандай маселелер:

1.Окуу методикалык иштердин жүрүшү.

А.А. Оморова

 

2.Күзгү сессиянын жыйынтыгы.

Директорун басары

 

3.Академиялык карызы бар студенттер менен иштөөнү уюштуруу.

Академ кеңешчи

8-кеӊеш, март

 

 

1.

Студенттердин илимий изилдөө иштеринин жүрүшү.

Директордун орун басары

2/05

25.03.21-ж

2.

Окутуучулардын квалификациясын жогорулатуу.

Директордун орун басары

3

“Кесиптер Чемпионаты 2021” даярдыктар.

Б.Дж. Табалдиева

4

Ар кандай маселелер:

 

1. Студенттердин сабактарга катышуу анализи.

Б.Дж. Табалдиева

 

2. Дипломго чейинки практикага бөлүштүрүү.

А.Ы. Байсултанова

9-кеӊеш, апрель

1.

“Билим Декадасы – 2021” иш-чарасынын жүрүшү.

Т. Алтынбек кызы

 

 

2/05

 

23.04.21-ж

2.

Дипломдук долбоорлордун 1-2-3- аттестациясынын жүрүшү.

А.А. Оморова

3.

Предметтер аралык мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациялоого даярдык.

Директордун орун басары

4.

Ар кандай маселелер:

 

1.Окуу жана тарбия иштеринин жүрүшү.

Директордун орун басары

2.Студенттердин сабактарга катышуу анализи.

А.Ы. Байсултанова

 

3.Студенттердин сабактарга жетишүүсү.

А.Ы. Байсултанова

10-кеӊеш, май

1.

Дипломдук долбоорду коргоого даярдыктардын жүрүшү. 

А.А. Оморова

2/05

28.05.21-ж

2.

“Билим Декадасы – 2021” иш-чарасынын жыйынтык отчёту.

Т. Алтынбек кызы

3.

Дипломго чейинки практиканын отчёту.

Б.Дж. Табалдиева

4.

Ар кандай маселелер:

1. Кесипке багыт боюнча иштердин жүрүшү.

Б.Дж.Табалдиева

2. Студентттерди кабыл алууга комиссиянын даярдыгы.

Ж.А.Оморова

 

3.Жазгы семестрде окутуучулардын өз ара сабактарга катышуусунун анализи.

Ж.Ж. Дуйшоналиева

11-кеӊеш, июнь

1.

Дипломдук долбоорлордун коргоо жыйынтыгы.

Директордун  орун басары

2/05

25.06.21-ж

2.

Предметтер аралык мамлекеттик жыйынтыктоочу аттестациялоо комиссиясынын отчёту.

Н.А.Дакенова

3

Жазгы сессия боюнча жыйынтык.

Директордун орун басары

4

Колледждин бардык иштердин аткарылышы боюнча жылдык отчёту.

 

 

Ар кандай маселелер:

Директордун орун басары

1. Жайкы семестрге даярдыктар.

Директордун орун басары

 

2.Жаңы окуу жылына даярдык.

Директордун орун басары