Kyrgyz State Technical University named after I.Razzakov

Kontakte


Bischkek, Ch. Aitmatov Ave., 66, KSTU benannt nach I. Rassakow, Campus 3, Raum 3/111

Telefon: +996 (312) 54‒43‒28,

+996 550‒72‒08‒43 (WhatsApp),

+996 703‒22‒94‒52