Kyrgyz State Technical University named after I.Razzakov

Zeitschrift "Izvestia KSTU", benannt nach I. Razzakov