• Кафедры ТФ

Кафедра «Технология изделий легкой промышленности» (ТИЛП) 25 май

«Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы» кафедрасы жеңил өнөр жай үчүн  профилдештирилген адистерди төмөнкү багыт боюнча чыгарат:

740700 “Жеңил өнөр жай буюмдарынын конструкциялоо жана анын технологиясы” (академиялык даража – “бакалавр, магистр”) багытындагы бакалаврларды чыгаруу боюнча, профилдер:

— Тигиличүү буюмдарды конструкциялоо;

— Тигилүүчү буюмдардын технологиясы;

Булгаарыдан жасалган буюмдардын технологиясы.

Жогоруда айтылган адистиктер үчүн  кадрларды даярдоо боюнча лицензиялар бар.

Ушул багыттагы ар бир адистиктер үчүн МББС жана окуу иш пландары иштелип чыккан.

Окуу процесси нормативдүү документтерге ылайык  уюштурулган:

Мамлекеттик Билим берүү Стандарттары боюнча төмөнкү багыттар:

740700 “Жеңил өнөр жай буюмдарынын конструкциялоо жана анын технологиясы” кредиттик окутуу технологиясы (бакалаврлар үчүн).

Жогоруда айтылган багыттар боюнча МББСка ылайык окуу иш пландары.

Кафедранын ишмердүүлүгүнүн негизги багыттары

Окуу иши – сабактарды сапаттуу өтүүнү камсыз кылуу.

Окуу-усулдук иши- окуу процессин усулдук жана маалыматтык камсыз кылуу.

Уюштуруучу — тарбиялык иш- студенттерди окуу процесси жана сабактан сырткары учурунда идеологиялык, эмгектик, адеп – ахлактык, эстетикалык жана этикалык жактан тарбиялоо иштери.

Илимий изилдөө иши, кесиптик ориентациялоо иши,билим берүүнүн сапатын жогорулатууну уюштуруу иши, кафедранын материалдык –техникалык базасын бекемдөө, кадрладын квалификациясын жогорулатуу, бүтүрүүчүлөрдү эмгеке орноштуруу.

Кафедранын стратегиялык өнүктүрүү артыкчылыктары жана миссиясы.

Миссия:

Өзүнүн кесибин жакшы өздөштүргөн, эмгек рыногунда атаандыштыкка жөндөмдүү, компетенттүү, жооптуу, жогорку квалификациядагы адистерди даярдоо.

КР ЖКББ МББС талабына ылайык  сапаттуу адистерди камсыздоо.

Кафедранын өнүгүү стратегиясы

Кафедранын статусун жогорулатуу:

  • окуу процессинин сапатын жогорулатуу аркылуу “Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы” багытындагы адистерди керектүү жана атаандыштыкка жөндөмдүү кылып даярдоо;
  • окутуучулардын жана ОЖПдын кесиптик деңгээлин жогорулатуу;
  • окутуучулардын педагогикалык чеберчилигин өркүндөтүү.

Эл аралык билим берүү мейкиндигине интеграциялоо

Кафедранын баардык иштеринин жогорку сапатын камсыз кылуу:

  • окуу процессинде окутуунун кредиттик технологиясын ишке ашыруу (ECTS).

Кафедранын билим берүү, илимий техникалык потенциалын жогорулатуу

  • Кафедранын иштеринин баардык түрлөрүнүн жогорку сапатын камсыз кылуу:

кафедрада билим берүү кызматы, илимий изилдөөлөрдү, техникалык жактан жабдуу, студенттердин илимий-изилдөө иштери, тарбиялоо ишин ж.б.

— илимий — педагогикалык кызматкерлердин кесиптик жана жеке өсүшүнө шарт түзүү, алдыңкы ата мекендик жана чет өлкөлүк жождордун жогорку квалификациялуу адистерин тартуу, ошондой эле жаш окумуштууларды изилдөө жана окутуу чөйрөсүндө.

Кафедранын  ишин башкаруу жана окуу процессин маалыматтык-коммуникациялык жактан өркүндөтүү:

  • кафедраны программалык — маалыматтык камсыз кылуу.

2015жылдан тартып 2017 жылга чейин кафедранын коллективи активдүүлүгүн көргөздү: Профессордук-окутучулук курам жана Окуу-жардамчылык персонал квалификациясын жогорулатуу, адистерди даярдоонун  сапатын жогорулатуу, окуу процессин өркүндөтүү, илимий-изилдөөиштерин жүргүзүү, студенттер менен дизайндык иштерди жүргүзүп Эл аралык жана Республикалык деңгээлде чыгаруу, студенттерди конкурстарга, фестивальдарга катышууну уюштуруу, ошондой эле  кафедранын иштеринин түрлөрү жана калган бардык аспектилери боюнча.

Кафедра 9 окуу лабораториясын жана окуу-өндүрүштүк мастерскойду бириктирет, жеңил өнөр жайдын актуалдуу көйгөйлөрү боюнча илимий  -изилдөө иштери жүргүзүлөт, Профессордук-окутучулук курамды даярдоо үчүн аспирантура бар.

Бүгүнкү күндө ЖӨЖБТ кафедрасында билим берүү технологиясын өркүндөтүү боюнча чоң иш жасалып жатат, ошондой эле кафедранын материалдык – техникалык базасын өркүндөтүү кеңейтилүүдө.

 

 

Кафедра «Технология изделий легкой промышленности»  является профилирующей по выпуску специалистов для  легкой промышленности по следующему  направлению.

740700 – «Технология и конструирование изделий легкой промышленности» (академические степени – «бакалавр, магистр»), профили:

— Конструирование швейных изделий;

— Технология  швейных изделий;

— Технология изделий кожи и меха;

— Технология изделий из кожи.

Лицензии на подготовку кадров по всем выше перечисленным специальностям имеются в наличии.

По данным направлениям разработаны ГОСы и по всем специальностям имеются рабочие учебные планы. Перечень направлений (специальностей) подготовки.

Учебный процесс организован в соответствии с действующими нормативными документами:

Государственными Образовательными Стандартами по следующим направлениям:

  • 740700 «Технология и конструирование изделий легкой промышленности» по кредитной технологии обучения (для бакалавров).

рабочими учебными планами по выше перечисленным направлениям в соответствии с ГОС.

Основные направления деятельности кафедры

Учебная работа – обеспечение качественного преподавания дисциплин.

Учебно-методическая работа – методическое и информационное обеспечение учебного процесса.

Организационно – воспитательная работа – работа по воспитанию студентов в учебном процессе и во внеурочное время в идеологическом, трудовом, нравственном, эстетическом и этическом аспектах.

Научно – исследовательская работа, профориентационная работа, работа по управлению качеством образования, по укреплению материально — технической базы кафедры, по повышению квалификации кадров, по трудоустройству выпускников.

Миссия и стратегические приоритеты развития кафедры

Миссия:

Подготовка высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, ответственных, свободно владеющих своей специальностью.

Обеспечение качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями ГОС ВПО КР.

IMG_6779IMG_6800

Стратегия развития кафедры

Повышение статуса кафедры

— подготовка востребованных и конкурентоспособных специалистов направления технология изделий легкой промышленности посредством повышения качества учебного процесса;

— повышение профессионального уровня преподавателей и УВП;

— совершенствование педагогического мастерства преподавателей.

Интеграция в международное образовательное пространство

— реализация в учебном процессе кредитной технологии обучения (ECTS).

Повышение образовательного, научно-технического потенциала кафедры

— Обеспечение высокого качества всех видов деятельности кафедры: образовательных услуг по дисциплинам кафедры, научных исследований, НИРС, технического оснащения, воспитательной работы и др.

— создание условий для профессионального и личного роста научно-педагогических работников, привлечение высококвалифицированных специалистов из ведущих отечественных и зарубежных вузов, а также молодых ученых в сфере преподавания и исследований;

Совершенствование информационно-коммуникационного обеспечения учебного процесса и управления деятельностью кафедры:

— программно-информационное обеспечение кафедры.

В период с 2015 по 2017 г.  коллектив кафедры проявил высокую активность в работе по повышению квалификации ППС и УВП, по повышению качества подготовки специалистов, по совершенствованию учебного процесса, по проведению научно-исследовательской работы, по совместным дизайнерским разработкам со студентами с выходом на Международный и Республиканский уровень, по организации студентов для участия в конкурсах и фестивалях моды, а также по всем остальным аспектам и видам деятельности кафедры.

Сегодня кафедра объединяет 9 учебных лабораторий и учебно-производственную мастерскую, выполняет научно-исследовательскую работу по актуальным проблемам легкой промышленности, имеет аспирантуру для подготовки ППС. В настоящее время ведется большая работа в области совершенствования  образовательных технологий кафедры «ТИЛП», а также расширения и совершенствования материально-технической базы кафедры.

 

IMG_6765IMG_6809

 

 

 


Направление и подготовки

ЖӨЖБТ кафедрасынын даярдоо багыттарынын жана адистиктердин тизмеги:

 

Шифр Бакалаврлардын жана магистрлердин

багыттарынын аталышы

Квалификациясы
1 2 3
Факультеттин аталышы: Технологиялык
740700 Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо
Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоо кредиттик технологиялык окутуу

«Тигүү буюмдарынын технологиясы» профили

«Тигүү буюмдарын конструкциялоо» профили

«Булгарыдан жасалган буюмдардын технологиясы» профили

 

 

 

  Бакалавр

Магистр

Научные исследование

Научно-исследовательская работа кафедры

Наименование проблемы тем НИР, включая консультативные услуги По программе, договору Объем финансирования Сроки выполнения Руководитель Состав рабочей группы Результаты внедрения
1.Разработка и технология получения новых композиционных материалов Д.т.н., проф.

Иманкулова А.С.

Рысбаева И.А., Турусбекова Н.К., Чимчикова М.К., Чукбаева А.М., Тагаева Н.И., Отунчиева А.К., Оморова Э.М., Дуйшембиева Э.А., Макеева М.Ж.,Акунова М.Т.,Урмамбетова Н.Т. Получены экспериментальные образцы новых композиционных материалов
2.Разработка исследование новых видов одежды и изделий из войлока К.т.н.,

Доцент

Таштобаева Б.Э.

Маслянова Ф.И. Разработаны новые виды комплексных войлочных материалов и конструкций изделий из войлока
3.Пути повышения качества. Факторы подготовительно-раскройного производства Джолдошева А.Б. Проведен анализ методов оценки качества готовых швейных изделий
4.Наследие и развитие национальной одежды Д.т.н., проф.

Иманкулова А.С.

Тенти к. Элиза.,

Сыдыгалиева М.О.

5.Текущее состояние легкой промышленности КР. Стратегия. Кермалиева В.С. Определены принципиальные особенности и проблемы качества швейной продукции, производимой в КР

История кафедры

“Жеңил өнөр жай буюмдарынын конструкциялоо жана технологиясы”

кафедрасынын тарыхы

 

1989-жылы 7 сентябрда “инженер-технолог-конструктор” адистигин даярдоо боюнча “Тигүү буюмдарынын технологиясы жана конструкциясы” кафедрасы  ачылган. Кафедранын ачылышына т.и.д., профессор илим жана техника чөйрөсүнүн Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты Иманкулова Айым Сатаровнанын эмгеги зор.

1990-жылы кафедра алдында “Трикотаж өндүрүшүнүн технологиясы”, “Булгаары жана теринин технологиясы”, “Булгаарыдан жасалган буюмдардын технологиясы жана конструкциялоосу ” адистиктери ачылган.

1991-жылы “Булгаарыдан жасалган буюмдардын технологиясы жана конструкциялоосу”, “Териден жасалган буюмдардын технологиясы” адистиктери т.и.к., доцент Супатаева А.А. жетекчилиги алдында өзүнчө кафедра болуп бөлүнүшкөн.

1994-жылы “Булгаарыдан жасалган буюмдардын технологиясы жана конструкциялоосу”,“Тигүү буюмдарынын технологиясы жана конструкциялоосу” кайрадан “Жеңил өнөр жай буюмдарынын технологиясы” кафедрасы болуп биригип, кафедра башчысы болуп Иманкулова Айым Сатаровна дайындалган.

1995-жылы кафедранын алдында “Буюмдарды көркөм долбоорлоо” адистиги “сүрөтчу – модельерлерди” даярдап чыгаруу боюнча ачылган.

Кафедранын эң биринчи маселеси жеңил өнөр жайды сапаттуу жаңы деңгээлге көтөрүү, текстиль жана тигүү тармагынын чөйрөсүнө сапаттуу адистерди даярдап салымын кошуу.

2019-жылы кафедра 30-жылдык юбилейин өткөрүүнү пландаштырууда. Кафедра ачылган убактан бери мамлекеттин жеңил өнөр жайына төмөнкү адистиктер боюнча сапаттуу адистерди даярдап салымын кошууда:“Тигүү буюмдарынын технологиясы”, “Тигүү буюмдарынын конструкциялоосу”, “Булгаарыдан жасалган буюмдардын технологиясы”,  “Трикотаж жана токуунун технологиясы” адистери боюнча.

2016-жылдан баштап кафедраны т.и.к, доцент Рысбаева И.А. жетектеп келүүдө, кафедранын жамааты  жогорку квалификациялуу адистерден куралган. Окутуучулардын курамы: Москва, Санкт-Петербург, Ташкент шаарларынын окуу жайларынын жана  И.Раззаков атындагы КМТУнин бүтүрүүчүлөрүнөн топтолгон. Кафедранын  профессордук- окутуучулук курамы: 1 т.и.д, 2 профессор, 4 т.и.к., 5 доцент, 6 ага окутуучу, 2 окутуучудан турат.

Бүгүнкү күндө кафедранын  9 окуу- лабораториясы  жана окуу- өндүрүштүк мастерскою бар, жеңил өнөр жайындагы актуалдуу проблемалар боюнча илим – изилдөө иштери  аткарылат, кафедрада аспирантура бар. Азыркы учурда кафедра жаңы технологияны өркүндөтүү максатында чоң жумуш аткарууда жана материалдык – техникалык базаны кеңейтип жакшыртууда.

Кафедра «Технология и конструирование изделий легкой промышленности»

 

7 сентября 1989 г. была образована кафедра «Технология и конструирование швейных изделий» по подготовке  специалистов – «инженер — технолог — конструктор». В открытии и становлении кафедры большая заслуга доктора технических наук, профессора Имакуловой Айым Сатаровны Лауреата Государственной  премии в области науки и техники.

В 1990 г. при кафедре были открыты новые специальности «Технология трикотажного производства», «Технология конструирования изделий из кожи», «Технология кожи и меха».

В 1991 г. специальности «Технология и конструирование изделий из кожи» и «Технология изделий из меха» отделились в самостоятельную кафедру под руководством  к.т.н., доцент Супатаевой А.А.

В 1994 г. специальности «Технология и конструирование изделий из кожи» и

«Технологии и конструирование швейных изделий» вновь объединились в кафедру «Технология изделий легкой промышленности» (ТИЛП). Заведующий кафедрой назначена Иманкулова А.С.

В 1995 г. при кафедре была открыта специальность «Художественное проектирование изделий», которая готовит художников – модельеров.

Первоочередной задачей кафедры является в условиях рыночных отношений и передовых технологий поднять легкую промышленность на качественный новый уровень, внести для этого вклад в подготовке высококвалифицированных специалистов в области текстильной и швейной отрасли.

В 2019 году кафедра планирует отметить 30-летний юбилей. За время существования кафедра внесла большой вклад по подготовке высококвалифицированных специалистов для легкой промышленности республики: по специальностям – Технология швейных изделий, Конструирование швейных изделий, Технология кожи и меха, Технология изделий из кожи, Технология трикотажа и ткачества.

С 2016 г. заведует кафедрой  к.т.н., доцент Рысбаева И.А.. Коллектив сформирован высококвалифицированными кадрами и обладает значительным потенциалом. Основной преподавательский состав представлен выпускниками вузов Москвы, Санкт-Петербурга и др. вузов России, Ташкента, а также выпускниками КГТУ им. И. Раззакова. В составе  ППС кафедры: 1 д.т.н., 2 профессор,  4 к.т.н., 5 доцентов, 6 ст. преподавателя, 2 преподавателя.

Сегодня кафедра объединяет 9 учебных лабораторий и учебно-производственную мастерскую, выполняет научно-исследовательскую работу по актуальным проблемам легкой промышленности, имеет аспирантуру для подготовки ППС. В настоящее время ведется большая работа в области совершенствования  образовательных технологий кафедры ТИЛП, а также расширения и совершенствования материально-технической базы кафедры.

 

Состав кафедры

 

IMG_6759

«Жеңил өнөр  жай буюмдарынын технологиясы» кафедрасынын курамы:

Рысбаева Имийла Акимжановна – кафедранын башчысы, т.и.к., доцент

Иманкулова Айым Сатаровна – т.и.д., профессор

Таштобаева Бурул Эшимбековна – т.и.к., профессор

Турусбекова Нурайым Курманбековна — т.и.к., доцент

Кермалиева Венера Суйунбековна – КМТУнин доценти

Маслянова Фатима Ибрагимовна – КМТУнин доценти

Отунчиева Айнура Картайгановна – КМТУнин доценти

Дуйшембиева Эльмира Алайчиевна – ага окутуучу

Чукбаева Айгуль Мажитовна – ага окутуучу

Чимчикова Майрамкуль Камчибековна – КМТУнин доценти

Оморова Эльмира Михаиловна – ага окутуучу

Сыдыгалиева Майрам Орозбековна – ага окутуучу

Курманалиева Айзат Куручбековна – ага окутуучу

Акунова Мирана Талдыбековна – окутуучу

Кеникеева Наргиза Кадырмухамедовна — окутуучу

 

Закреплённые дисциплины

 

Перечень дисциплин, закрепленных за кафедрой ТИЛП

Направление 740700 ««Технология и конструирование изделий легкой промышленности»

 

 

 

 

Наименование

дисциплины

Всего

 аудиторных

часов по учебному плану

 

В том числе

лк. лб. пр.
1 2 3 4 5 6
  2курс        
1. Технология отрасли 210 32 32 32
2. Антропология 12 16 32
3. Технологические процессы изготовления одежды (КПВ) 120 32 32
3 курс (в потоке)
4. Метрология,

стандартизация и сертификация

150 48 32
5. Материаловедение

в производстве изделий легкой промышленности

150 48 32
6. Проектирование, техническое перевооружение и реконструкции предприятий 120 32 32
4 курс (в потоке)
7. Выполнение проекта в материале 90 32 64
8 Информационные технологии в легкой промышленности 180 32 64
Профиль «Технология швейных изделий»
9 Машины и аппараты швейного производства 150 48 32
10 Конструирование  одежды 150 32 32
11 Технология  швейных изделий 1 180 32 68
1 2 3 4 5 6
12  Технологическая подготовка изделий в производстве 1 120 16 48
13 Спецглавы по технологии швейных изделий    (курсовая работа) 150 32 32
14 Конструирование швейных изделий (курсовая работа) 180 32 32
15 Технология швейного производства 120 32 32
 16 Проектирование швейных цехов (курсовая работа) 120 32 48
17 Моделирование и оптимизация технологических процессов (КПВ) 90 16 32
18 Конструкторско- технологическая подготовка  производства (КПВ) 120 16 48
19 Конфекционирование материалов для одежды (КПВ) 120 16 48
20 Конструктивное моделирование одежды (КПВ) 90 16 32
21 Учебно-исследовательская работа (КПВ) 90 16 32
22 Муляжирование (КПВ) 90 16 32
23 Проектирование моделей  одежды (КПВ) 90 16 32
24 Оборудование швейного производства (КПВ) 90 16 32
Профиль «Конструирование швейных изделий»
1 Основы технологии   швейных изделий 120 16 48
2 Машины и аппараты швейного производства 120 32 32
3 Конструирование швейных изделий 180 32 64
4 Конструкторско- технологическая подготовка изделий в производстве1 180 32- 48
5 Технология швейных изделий  (КР) 180 32 48
6 Спец.главы по конструированию одежды 120 32 32
7 Конструкторско- технологическая подготовка изделий в производстве 2 120 64
8 Конструктивное моделирование одежды (курсовая работа) 150 16 48
1 2 3 4 5 6
9 Оборудование  швейного производства (КПВ) 120 32 32
10 САПР одежды 150 32 48
11 Муляжирование (КПВ) 120 32 32
12 Технология швейного производства (КПВ) 150 32 48
13 Гигиена  одежды (КПВ) 150 32 48
14 Конфекционирование материалов для одежды (КПВ) 120 32 32
15 Учебно-исследовательская работа (КПВ) 150 32 48

 

Перечень дисциплин, закрепленных за кафедрой ТИЛП

  направление 570700  «Искусство костюма и текстиля»

 

 

 

 

Наименование

дисциплины

Всего

 аудиторных

часов по учебному плану

 

В том числе

лк. лб. пр.
1 2 3 4 5 6
1. Технология швейных изделий 1 120 16 48
2. Технология швейных изделий 2 120 16  48
3. Материаловедение 90 16 32
4. Выполнение проекта в материале 1 120 64
5. Выполнение проекта в материале 2 120 64
6. Выполнение проекта в материале 3 120 64
7. Конструирование швейных изделий 1 120 16 48
8 Конструирование швейных изделий 2 (КП)  150 16 48