• Новости ПК

И.Раззаков атындагы Политехникалык колледжинин Кино Жумалыгы 13 сен

И.Раззаков атындагы Политехникалык колледжинин

Кино Жумалыгы

 

Кино искусствосу маданиятыбыздын маанилүү бөлүгү катары эсептелинет. “Ыйман, Адеп жана Маданият” жылына карата И.Раззаков атындагы КМТУнун Политехникалык колледжинде студенттерге адеп-ахлактык, руханий-эстетикалык тарбия берүү максатында Кино Жумалыгы жарыяланды.

Кино Жумалыгынын ачылышы 2017-жылдын 12-сентябрында Бишкек шаарынын эң чоң экранында — “Манас” кинотеатрында, атактуу кыргыз кинорежиссеру Эрнест Абдыжапаровдун “Саякбай” тарыхый-көркөм тасмасы менен башталды.

Көркөм тасма көрүүчүнүн маданий көрөңгөсүнө жана дүйнө таанымына жем таштоо менен ага руханий, адеп-ахлактык баалуулуктарды берип, кыргыз журтунун маданий, тарыхый мурасын камтыйт.

Көркөм тасма чон кызыгууну жаратып, сеанска жалпы биринчи курстан 400 студент жана колледждин окутуучулары күбө болуп, кол чабуулар менен аяктады.

Окуу жылынын башталышындагы Кино Жумалыкты мындан ары КМТУнун Политехникалык колледжи уланата бермекчи…

Көркөм тасма жагымдуу маанай тартууласын!

 

Неделя Кино в Политехническом колледже КГТУ им. И.Раззакова

Искусство кино является важной частью культуры. В целях духовного и нравственно-эстетического воспитания студентов в Политехническом колледже КГТУ им. И.Раззакова объявлена Неделя Кино, посвященная году «Нравственности, воспитания и культуры».

Первым фильмом, открывшим Неделю Кино 12-сентября 2017 года, в самом большом экране г. Бишкек кинотеатра «Манас», стал исторический художественный фильм известного кыргызского кинорежиссера Эрнеста Абдыжапарова «Саякбай».

Фильм передает зрителю духовно-нравственные, исторические ценности, создавая пищу для размышления в аспектах культуры и религии у киномана; несет в себе культурное и историческое наследие народа Кыргызстана.

Фильм вызвал большой интерес. Сеанс закончился всеобщей овацией кинозрителей – 400 студентов 1 курса и преподавателей колледжа.

И это только начало учебного года, Неделя Кино в Политехническом колледже КГТУ продолжается…

Всем приятного просмотра!

Week of Cinema in the KSTU Polytechnic college named after I.Razakov.

The art of the film is an impotant part of culture. For spiritual and moral esthetic education of students in KSTU Polytechnic college of I. Razzakov The Week of Cinema devoted to the year of “Morality, Education, and Culture”.

The first movie which has opened Week of Cinema on September 12, 2017 in the biggest screen of Bishkek city in “Manas” cinema was the historical feature movie “Sayakbay” by the famous Kyrgyz film director Ernest Abdyzhaparov.

The movie transfers to the viewer spiritual moral, historical values, creating a food for thought and aspects of culture and religion at the film fan; it bears to the people of Kyrgyzstan cultural and historical heritage.

The movie has attracted great interest. The session has ended with general ovation of 400 students of the 1 course and teachers of college.

And it is only the beginning of academic year, Week of Cinema in the KSTU Polytechnic college continues…

Please enjoy the movie!