• Uncategorized

Стандартташтыруу, сертификатташтыруу жана метрология 15 дек

Профили: Стандартташтыруу, сертификатташтыруу жана метрология.

Бакалаврлардын профессиялык ишмердуулугу томонку багыттарда болот:

 • продукт (кызмат) жана технологиялык процесстер;
 • ишканалардын жана мекемелердин метрологиялык камсыздоо жана текшеруу лабораторияларынын жабдуулары;
 • ченоо ыкмалары жана аспаптары, текшеруу жана контрольдоо;
 • техникалык жонго салуу;
 • стандартташтыруу, сертификатташтыруу жана сапатты башкаруу бутундугу;
 • ондуруштук, коомдук жана экологиялык тармакты метрологиялык камсыздоо;
 • нормативдик документештируу;

Бакалавр томонку профессиялык тармактарга даярдалат:

 • ондуруш технологиясы;
 • ондуруштук-башкаруучулук;
 • илимий-изилдоочулук;
 • конструктордук-долборлоо.

«Стандартташтыруу, сертификатташтыруу жана метрология» багыты боюнча буткон бакалаврлар томонку жумуштарда жана тармактарда иштей алышат:

 • сапат, метрология жана продукцияны (кызматты) сертификаттоо боюнча инженер;
 • стандартташтыруу, метрология жана техникалык документтештируу боюнча адис;
 • продукциянын сапатын башкаруу боюнча инспектор (козомолдоочу);
 •  сапатты башкаруу жана ондуруш процессиндеги, кызмат корсотуудогу болумунун начальниги;
 • продукцияны сапатту эксплуатациялоо болумунун начальниги;
 • ишкананын (мекеменин) ресурстарын сапаттуу башкаруу жана продукцияны (кызматтын) проектирлоо болумунун начальниги (инженери);
 • сапат менеджменти;
 • мекемелердин (ишканалардын) жетекчиси;
 • бажы козомолунун инспектору (козомолдоочусу);
 • стандартташтыруу комитеттеринде;
 • сертификат беруу органдарында;
 • текшеруу (тестирлоо) лабораторияларында;
 • ондурулгон продукциянын (корсотулгон кызматтын) сапатын текшеруу инспектору (козомолдоочусу);
 • ар кандай мекемелердин инженер-менеджери;