• Кафедры ТФ

«Кыргыз тили» кафедрасы 9 фев

Кыргыз тили  кафедрасы

         Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили статусуна ээ болгондон баштап ал өлкөбүздүн бардык  жогорку окуу жайларында  мамлекеттик тил катары окутула баштады. Алардын ичинде Кыргызстандагы бирден-бир техникалык жогорку окуу жай болгон Политехте да кыргыз тили сабак катары окуу пландарына киргизилип, студенттер окуп жатышат. Азыркы учурда  И.Раззаков атындагы КМТУда “Кыргыз тили” кафедрасы бардык багыттар жана адистиктер үчүн “Кыргыз тилинин практикалык курсу” дисциплинасы боюнча практикалык сабактарды өткөрөт.


Научные исследование

Кафедранын илимий иштери

Кафедранын илимий-изилдөөчүлүк иштери  Кыргыз тилин бөтөн тил катары окутуунун мазмуну, структурасы  жана ыкмалары” деген жалпы тема боюнча жүргүзүлөт. Анын жыйынтыктары КМТУнун окуу процессинде пайдаланылат.

Кафедранын окутуучулары жыл сайын өздөрүнүн илимий баяндамаларын, илимий эмгектерин Кыргыз Республикасынын белгилүү болгон илимий басылмаларына жарыялап турат жана кыргыз тилин мамлекеттик тил катары окутууга арналган республикалык ар кандай илимий-практикалык конференцияларга, семинарларга, тегерек жыйындарга баяндамалары менен катышып турушат.

Азыркы учурда куафедранын 9 мүчөсү кандидаттык илимий даража үчүн диссертациялык иштерин жазып жатышат.

Студенттердин илимий-изилдөө иштерине да кафедрада өзгөчө көңүл бурулган. Студенттердин кыргыз тилинде илимий жазуу стилин өнүктүрүү максатында кыргыз элинин каада-салттары, улуттук буюмдары, белгилүү инсандары, кыргыз жазуу эрежелери ж.б. темалар боюнча алардын илимий иштерине окутуучулар жетекчилик кылышат. Акыркы  5  жылда кафедра окутуучуларынын жетекчилиги менен 30дан ашык студенттердин илимий баяндамалары жарык көрдү.

 

История кафедры

Кафедранын  тарыхы

«Кыргыз тили» кафедрасынын тарыхы 1989- жылдан башталат, анткени ошол жылы кыргыз тилинин мамлекеттик статус алышы менен ФПИде кыргыз тили сабагы окутула баштаган жана “Кыргыз тили” кафедрасы ачылып, алгачкы жолу аны п.и.к., доцент Молдогазиев Т.М. жетектеген. 1994-жылы “Кыргыз тили” кафедрасы менен “Орус тили “ кафедрасы биригип, “Кыргыз жана орус тилдери” кафедрасы деп аталган жана аны п.и.к., доцент Бостонова П.З. 1998-жылга чейин башкарган.

1998-жылы кафедра кайрадан эки түзүмгө бөлүнүп, “Кыргыз тили” кафедрасына ф.и.к., доцент Абдыракунов Т.А. кафедра башчысы болуп келген. 2001-жылы окуу жайдагы түзүмдүк өзгөртүүлөргө байланыштуу бул эки кафедра кайрадан бириктирилип, “Кыргыз жана орус тилдери” кафедрасын улук окутуучу Исмаилов А.У. 2005-жылга чейин жетектеген. 2005-жылдан баштап кафедраны ф.и.к., доцент Айтбаева Н.Б. жетекчиликке алган. 2006-жылы кафедра кайрадан экиге бөлүнүп, “Мамлекеттик тил”  жана “Орус тили” кафедралары деп аталган.

2012-жылы КМТУдагы түзүмдүк өзгөртүүлөргө байланыштуу кафедра “Кыргыз тили” кафедрасы деп өзгөртүлүп, кафедра башчысынын милдетин доценттин м.а. Исмаилов А.У. жетектеп келе жатат.

Кафедра И.Раззаков атындагы КМТУнун бардык техникалык багыттары жана адистиктери үчүн  “Кыргыз тилинин практикалык курсу” дициплинасы боюнча окутуунун күндүзгү жана дистанттык формасы менен окушкан студенттерге практикалык сабактарды өткөрөт.

Курстун негизги максаты – ишмердүүлүктүн ар кандай чөйрөлөрүндө жана ар башка кырдаалдарында студенттерге кыргыз тилиндеги кеп этикеттери менен грамматикалык эрежелерди үйрөтүү аркылуу алардын байлашыштуу кебин өстүрүү  болуп саналат.

Адистиктер боюнча окуу пландарынын негизинде кафедра тарабынан кредит технологиясы боюнча окутуунун окуу-усулдук комплекси (ОУК) иштелип чыккан. “Кыргыз тилинин практикалык курсу” боюнча ОУК өзүнө төмөнкүлөрдү  камтыйт: жумушчу программалар, силлабустар, студенттердин өз алдынча иштөөсү үчүн тапшырмалар, текшерүү иштери, тесттер, адабияттар жана глоссарий.

Кыргыз тилин окутууда студенттердин кыргыз тили боюнча билим деңгээлдери эске алынып, алар башталгыч жана улантуучу топтор боюнча окутулат. 2011 – жылы кафедранын улук окутуучулары Д.Ш.Дуйшенкулова менен А.Б.Саякбаеванын түзгөн Окуу-усулдук комплекси КМТУда өткөрүлгөн конкурста үчүнчү орунду камсыз кылган.

Учурда окутуунун кредит технологиясы боюнча жаңы технологияларды колдонуу менен окутуунун жаңы усулдук ыкмалары иштелип жатат.

Кафедра башка жогорку окуу жайлардагы кыргыз тилин окуткан кафедралар менен дайыма тыгыз байланыш түзүп, окутуучулар  тажрыйба алмашуу максатында тегерек жыйындарга, семинарларга ж.б. катышып турат.

Состав кафедры

1

Исмаилов Асанбек Усеналиевич

Доц., кафедра башчысынын м.а.

 

2

Карабаев Алмаз Карабаевич

Улук окутуучу

 

 

Дуйшенкулова Динара Шейшеновна

Дуйшенкулова Динара Шейшеновна

Доцент

 

12

Айтбаева Нуркан Барыңовна

ф.и.к., доцент

 

14

Исираилова Акдана Маматалиевна

п.и.к., доцент

 

15

Саякбаева Айгүл Бапаевна

Улук окутуучу

 

16

Нуралиева Самара Сакеновна

Улук окутуучу

 

17

Осмон кызы Нургуль

Улук окутуучу

18

Рысбекова Дилбара Акжоловна

Улук окутуучу

 

19

Асанова Нурзат Темирбековна

Окутуучу

 

20

Мусаева Бактыгүл Исаевна

лаборант

 

 

 

Закреплённые дисциплины

Кафедрага бекитилип берилген дисциплиналар

Кыргыз тили кафедрасына 2015-2016-окуу жылында

төмөнкүдөй дисциплиналар бекитилип берилген:

Ка-тар

Сабактардын аталыштары Окуу планы бо-юнча бардык аудиториялык сааттардын саны Алардын ичинен
Лк. Лб. Практ. Же-кече
1 Күндүзгү формада окушкан бардык багыттардагы адистиктердин 1-курстары үчүн кредит технологиясы боюнча Кыргыз тилинин практикалык курсу (башталгыч этап). 6 кредиттик саат

180

96 84
2 Күндүзгү формада окушкан бардык багыттардагы адистиктердин 1-курстары үчүн кредит технологиясы боюнча Кыргыз тилинин практикалык курсу (улантуучу этап).  

6 кредиттик саат 180

96  

84

3 КМТУнун күндүзгү бөлүмүндө техникумдан кийин тапшырган бардык багыттардагы адистиктердин 1-курстары үчүн кредит технологиясы боюнча Кыргыз тилинин практикалык курсу 3  кредиттик саат

90

64  

26

4 Дистанттык формада окушкан бардык багыттардын адистиктери үчүн Кредит технологиясы боюнча Кыргыз тилинин практикалык курсу 6 кредиттик саат

90

6 84
5 Дистанттык формада техникумдан кийин тапшырган бардык багыттардын адистиктери үчүн Кредит технологиясы боюнча Кыргыз тилинин практикалык курсу 3 кредиттик саат

90

4 86